ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

CheerSounds - Dream Big


Μπόλαρης: Εμείς δεν προσκυνούμε για κομματικές σφραγίδες

Αυτές οι εκλογές αποτελούν πρόκληση δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και ανασχεδιασμού του παραγωγικού τομέα.
Στόχος μας είναι να πάρει ξανά μπροστά ο τόπος, να έρθει η πραγματική ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι σύνθημα. Είναι υποχρέωση που απαιτεί σχεδιασμό και ιεράρχηση. Η ανακαμψη της οικονομιας της χωρας δεν μπορει να ειναι ευχες ή διακηρυξεις! Επιτυγχανεται μονο με στοχευμενες πολιτικες και πρακτικες.

Την ώρα που οι άλλοι προσκυνούν και επιζητούν την κομματική στήριξη και για τις κομματικές σφραγίδες εμείς προτιμούμε να έχουμε την κοινωνική αποδοχή. Μαζί μας θέλουμε να έχουμε τους ανθρώπους της κοινωνίας τους, τους μη προνομιούχους Έλληνες. Τους ανθρώπους που Ξέρουν, που Θέλουν και που Μπορούν..

Και σ'αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας. Συμμετέχουμε όλοι μαζί για να έρθει άνεμος ανανέωσης. 

Φυσάει Βαρδάρης λοιπόν. Για να ξαστερώσει ο τόπος, για να ανοίξουν προοπτικές. Προοπτικές στην θάλασσα, προοπτικές στον Βορρά, προοπτικές Ευρώπης.

Τα πάνω κάτω έρχονται στην κινητή και τη σταθερή τηλεφωνίαΜετά από διαρκείς μεταβολές και καθυστερήσεις που έφτασαν μέχρι και το ενάμιση έτος, ενεργοποιούνται διατάξεις που ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών τηλεφωνικών υπηρεσιών....

Πλέον οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων κινητών και να μπλοκάρουν τη χρήση των τηλεφώνων αυτών, να επιστρέφουν χωρίς αίτημα του καταναλωτή αναλογία του παγίου σε περίπτωση διακοπής τω υπηρεσιών άνω της μίας ημέρας (βλάβες ειδικά στα σταθερά τηλέφωνα) ή όταν οι υπηρεσίες είναι κατώτερες των συμφωνηθέντων, να μην κόβουν για χρέη τις συνδέσεις αν δεν έχουν προειδοποιήσει 15 ημέρες πριν (το SMS δεν θεωρείται ειδοποίηση) καθώς και να διατηρούν για μεγάλο διάστημα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους καταναλωτές είναι ορθές

Αναλυτικά οι νέες διατάξεις προβλέπουν:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστών. Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση των χρηστών, οι οποίοι δήλωσαν νομίμως την κλοπή της συσκευής τους. Κάθε πάροχος ενημερώνει ανά μήνα τους υπόλοιπους παρόχους σχετικά με τα IMEI κλεμμένων συσκευών των χρηστών του. Οι πάροχοι απαγορεύουν την πραγματοποίηση κλήσεων από συσκευή με IMEI που ανήκει στην εν λόγω λίστες.

2. Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που το πρόσωπο υποχρεούται να παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Αδειών ή με τα ειδικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών που του έχουν εκχωρηθεί ή με τους όρους της σύμβασης καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, o πάροχος οφείλει, να πιστώνει το συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. 


Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις πραγματοποιείται από τον πάροχο αυτόματα, προς τους συνδρομητές που έχουν δηλώσει βλάβη, σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή, εντός εξαμήνου από την άρση της βλάβη, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φαίνεται σαφώς στο λογαριασμό χρέωσης του συνδρομητή η πίστωση αυτή καθώς και η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διακοπή.

3. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς τον πάροχο, αυτός οφείλει να ειδοποιεί τον συνδρομητή, ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του, για την απειλούμενη προσωρινή ή μόνιμη διακοπή και να προβαίνει σε προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών μόνο μετά τη πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης. Η αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος (SMS) δεν λογίζεται ως νόμιμη ειδοποίηση.

Η διακοπή αυτή εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση. Κατά τη περίοδο προσωρινής διακοπής και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπεται η λήψη εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον αυτές δεν χρεώνονται στον καλούμενο και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση (ανεξάρτητα του σχήματος τιμολόγησης δηλαδή ανά λεπτό, ανά κλήση ή χρόνο ομιλίας που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο) για τον Συνδρομητή.Ο πάροχος κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής δύναται να χρεώνει τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων και τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης οπότε ο πάροχος δύναται να χρεώνει μόνο τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν υφίσταται προσωρινή διακοπή, μη συμπεριλαμβανομένων τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών. 

Τα τέλη αυτά αναγράφονται ρητά στην σύμβαση του συνδρομητή. Κατά την προσωρινή διακοπή ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τον συνδρομητή για τις ανωτέρω χρεώσεις και ο συνδρομητής δύναται να αιτηθεί την άμεση οριστική διακοπή του.

4. Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδομένα για την επιβεβαίωση των χρεώσεων των λογαριασμών των συνδρομητών τους για χρονικό διάστημα ίσο με το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται, από την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να πραγματοποιείται η φύλαξη και η επεξεργασία αυτών.πηγη
- See more at: http://www.hellas-now.com/2014/03/31.html#sthash.mvBcQyLa.dpuf

Melissa Riso: Θέλει να γίνει το κορίτσι του James Bond

Σε συνέντευξή της η Riso έχει πει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την πιστωτική της, το κραγιόν της και το κινητό της, ότι η μεγαλύτερη συμβουλή που θα έδινε σε κάποια νεότερη είναι να μην ποζάρει ποτέ γυμνή γιατί οι άνθρωποι δεν θα την πάρουν στα σοβαρά και ότι η μουσική που την ηρεμεί είναι η Deep tech και η House

Καυτή για άλλη μια φορά η 26χρονη Melissa Riso από την Καλιφόρνια φωτογραφήθηκε με σούπερ σέξι εσώρουχα για το περιοδικό «Kandy Magazine» ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.Η Riso ξεκίνησε να εργάζεται ως hair stylist αλλά τα παράτησε για να ασχοληθεί με το μόντελινγκ μετά από προτροπή ενός δημοσιογράφου. Εχει εμφανιστεί στα αμερικανικά τηλεοπτικά σόου «Las Vegas» και «Greek» και έχει πρωταγωνιστήσει σε βιντεοκλίπ των Daft Punk, Pharrell και Tyga. Τα τελευταία δυο χρόνια η Melissa έχει εμφανιστεί σε πολλές μεγάλες τηλεοπτικές διαφημίσεις.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ


Με θέμα : Μάρκετινγκ-χορηγίες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Μια ακόμα αξιόλογη πρωτοβουλία αναλαμβάνει και υλοποιεί το διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ, πάντα στα πλαίσια της φιλοσοφίας που την διέπει με σκοπό την παραγωγική ανάπτυξη και διαρκή υποστήριξη των συλλόγων της δύναμης της.
Αφουγκραζόμενη την οικονομική κρίση της Ελληνικής κοινωνίας και την αντίστοιχη που αντιμετωπίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την επιβίωση και λειτουργία των ομάδων, φιλοξενεί ένα αξιόλογο και επίκαιρο σεμινάριο με θέμα: ΄΄ Μάρκετινγκ-χορηγίες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. ΄΄
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπροσώπους των σωματείων-μελών της ένωσης και αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων και οικονομικών πόρων με προτάσεις που θα απευθύνονται στην αγορά και τις επιχειρήσεις, υλοποιώντας προγράμματα προώθησης αγαθών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλά σωματεία βρίσκονται στα πρόθυρα εγκατάλειψης των αγωνιστικών τους δραστηριοτήτων, επιλογές που οδηγούν στην απαξίωση του ποδοσφαίρου για τις οποίες λίγο-πολύ όλοι οφείλουμε να αποτρέψουμε τέτοια ενδεχόμενα.
Εισηγητής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 τις ώρες 18:00 έως 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ στην Ν. Έφεσο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, είναι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας και διευθυντής εμπορικού τμήματος της Ε.Π.Ο. κ. Ιωάννης Φαρφαρέλης, μιας και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε ανάλογες πρωτοβουλίες, εκτιμώντας ιδιαίτερα το παραγωγικό και δημιουργικό έργο που παρουσιάζει τελευταία η Ε.Π.Σ.Π.
Το σεμινάριο καλούνται να παρακολουθήσουν πέρα από τους εκπροσώπους των ερασιτεχνικών ομάδων της Πιερίας, μέλη των Π.Α.Ε. του Νομού μας αλλά και πρόσωπα που σχετίζονται με τα αθλητικά δρώμενα της περιοχής μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Γιώργος Παπαθανασίου, προσκεκλημένος στο δελτίο ειδήσεων της ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, την Τετάρτη 2/4.Την Τετάρτη 2 Απριλίου, στη ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ είναι προσκεκλημένος ο δήμαρχος Δίου – Ολύμπου Γιώργος Παπαθανασίου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9.00 το βράδυ, ο κ. Παπαθανασίου θα είναι στο στούντιο ειδήσεων του καναλιού και θα αναφερθεί σε θέματα τοπικής επικαιρότητας, όπως είναι ο κόμβος του Κορινού, αλλά όχι μόνο. 

Ελένης Τζήκα – Αετοπούλου......................ΕΡΩΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΠρόσφατα, στο τέλος του 2013, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Λευκή Σελίδα» της Αθήνας (Σταδίου 10) το μυθιστόρημα «ΕΡΩΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ» της Κατερινιώτισσας συγγραφέα Ελένης Τζήκα - Αετοπούλου. Θυμίζω ότι το πρώτο κατά χρονολογική τάξη, βιβλίο της εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ακρίτας» της Αθήνας με τίτλο «Σσσ… μας ακούει ο κόσμος».

Το ντεμπούτο της στον λογοτεχνικό χώρο το είχαμε επισημάνει τότε ουκ ολίγοι –ανάμεσα σ’ αυτούς ο αείμνηστος συντοπίτης της και με πανελλήνια και όχι μόνο εμβέλεια Χρίστος Τσολάκης και είχαμε ευχηθεί το πρώτο αυτό άρτιο και σημαντικό έργο της να ακολουθηθεί με την προσδοκώμενη συνέχειά του, ώστε η αξιόλογη αυτή συγγραφέας να μη μείνει homo unius libri (άνθρωπος που έγραψε ένα μόνο βιβλίο) στην ιστορία των Ελληνικών γραμμάτων.

Δε μας είχε υποσχεθεί να αφήσει αδευτέρωτη την πρώτη λογοτεχνική εργασία της. Με την παρέλευση μιας δεκαετίας μας χαρίζει το δεύτερο αυτό λογοτεχνικό έργο της. Ήδη αναδεικνύεται δόκιμος συγγραφέας. Τώρα, φυσικά, πρέπει να της ευχηθούμε να τριτώσει τη συγγραφική δραστηριότητα της και με την προσδοκώμενη μακροημέρευσή της να προσθέσει και άλλα λογοτεχνικά έργα με μετάπλαση δεδομένων της δημιουργικής ζωής της.

Η Ελένη Τζήκα - Αετοπούλου έχει κερδίσει την εκτίμησή μας, ότι είναι μια αστείρευτη πηγή λογοτεχνικού υλικού. Τώρα που έχει αποστρατευθεί από το εκπαιδευτικό λειτούργημά της μπορεί και πρέπει να δώσει συνέχεια στο έργο της. «Οίκοθεν νοείται» πάντως ότι δεν τη δεσμεύουν αυτές οι αντικειμενικές και δεοντολογικές παρορμήσεις μας. Ωστόσο  ας συνειδητοποιήσει ότι η λογοτεχνική προσφορά της πρέπει να είναι ανάλογη της γόνιμης εκπαιδευτικής δραστηριότητάς της, όπως την ανέπτυξε για μια πενταετία σε υπηρεσιακή απόσπαση σε Ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας και σε μακροχρονιότερη περίοδο σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε ας μη βιαστεί να ανταποκριθεί στην προσδοκία μας. Η προσεχής λογοτεχνική εργασία της ας συντελεσθεί με καιρό και με κόπο “όπως τονίζει ο εθνικός ποιητής μας Δ. Σολωμός“.

Αν δεν προλάβουμε να τη χαρούμε όσοι και όσες δεν έχουν μεγάλη πίστωση χρόνου, θα υπάρχουν πάντοτε επικαρπωτές των πνευματικών δημιουργιών.

Ας περάσουμε τώρα σε μια πρώτη αξιολόγηση του έργου που μας απασχολεί.

Ο «ΕΡΩΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ» είναι ένας ευρηματικός τίτλος για μυθιστόρημα. Η λέξη μυθιστόρημα είναι σύνθετη από τους όρους μύθος και ιστορία και αναφέρεται σε πνευματική λειτουργία με βάση κάποια περιστασιακά δεδομένα, όπως η συγγραφέας του έργου αυτού, αν στην πορεία της συγγραφής αντλεί από τις εμπειρίες στη ζωή για κάποιο περιορισμένο οπωσδήποτε χρονικό διάστημα. Ένα μυθιστόρημα είναι και μύθος και ιστορία, αλλά μύθος που δεν είναι παραμύθι και ιστορία που δεν είναι γνώση κάποιων χρονικών λεπτομερειών ̇ είναι μια αληθοφανής (όχι αναγκαστικά και αληθής) αφήγηση ̇ δε σου αφήνει περιθώρια να την αμφισβητήσεις και οι όποιες λεπτομέρειες των πραγματικών γεγονότων εντάσσονται στην εξέλιξη κάποιου περιορισμένου χρόνου.

Το μυθιστόρημα αυτό της Ελένης Τζήκα - Αετοπούλου είναι μια συνεχής αφήγηση με αρκετές ενδιάμεσες περιγραφές και με την παράθεση άφθονου διαλόγου. Βέβαια υπάρχουν κάποιες υποδιαιρέσεις του υλικού, αλλ’ αυτές δεν καλύπτονται από εσωτερικές διαφοροποιήσεις με υπότιτλους ̇ κάποιες μικρές οριζόντιες αραιώσεις στο μήκος των σελίδων του μυθιστορήματος μας εθίζουν να αποδεχόμαστε τροχιοδείκτες μιας μεγάλης αφήγησης ̇ η συγγραφέας δεν αισθάνεται την ανάγκη να μας διηγείται την τμηματική ανάγνωση του πολυσέλιδου κειμένου. Είναι πολύ χαρακτηριστική της αναγνωστικής λειτουργίας η φράση του προλόγου της συγγραφέα που την αποσπώ από τη θέση της: «η πραγματικότητα και η φαντασία είναι σαν τη στεριά με τη θάλασσα, που παραβιάζει η μια τα σύνορα της άλλης».

Η ποιότητα του βιβλίου θα μπορούσε να αξιολογηθεί με την επισήμανση των ακόλουθων στοιχείων:

1. Αναπαριστά μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα μας με την αθρόα    μετακίνηση Ελληνικού πληθυσμού στην Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα στην τότε Δυτική Γερμανία.
2. Αναλύει  τα ιδιαίτερα πνευματικά και ψυχικά προβλήματα που ανέκυπταν από την έξοδο πολλών Ελλήνων ως Gastarbeiters (μετανάστες) σε εξωελληνικούς χώρους.
3. Δίνει την πολιτική εικόνα των απροετοίμαστων για εργασία και άνετη διαμονή μεγάλων ανθρώπινων μαζών με πολυεθνικές καταβολές σε ξένη χώρα που τροφοδοτούσε δυσμενείς σε βάρος τους προκαταλήψεις των εντόπιων πληθυσμών.
4. Κινεί μεγάλες ανθρώπινες ομάδες σε οικονομικές και πνευματικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη ζωτικότητα πολλών Ελλήνων που υπερβαίνουν τις δυσκολίες μιας εποχής και οργανώνονται για την αντιμετώπιση απροσδόκητων καταστάσεων.
5. Δίνεται η δυνατότητα να βλέπουμε μια αξιοσημείωτη κινητικότητα Ελλήνων σε μια ξένη χώρα ̇ σαν να αντιστρέφονται τα πληθυσμιακά στοιχεία, με βάση τα πλεονάζοντα ανθρωπωνύμια παρακολουθούμε την κυριαρχία της γλώσσας μας έξω από τα εθνικά όρια της.
6. Η συγγραφέας, επαρκέστατη κάτοχος των λογοτεχνικών στοιχείων και με εύστοχο συνδυασμό τους, δίνει χάρη στις κατά τόπους αφηγήσεις ή περιγραφές της.
7. Η συγγραφέας με τον πνευματικό εξοπλισμό της κυριαρχεί απόλυτα στα ετερόκλητα ανθρώπινα σύνολα που φιλοξενούνται σ’ έναν ξένο τόπο και εργάζονται χωρίς να μεμψιμοιρούν.
8. Η συγγραφέας χειρίζεται με χαρισματική άνεση το λόγο –ένα μικρό δείγμα: «Ίσως εσύ… Το εσύ το είπε σχεδόν ψιθυριστά και μ’ έναν ερωτηματικό τόνο, όπως όταν ξεκινάς να πεις κάτι και, μόλις αρχίζεις και τ’ ακούς, αμφιβάλλεις για την αλήθειά του. Φαίνεται, οι λέξεις στο μυαλό δεν έχουν το ίδιο βάρος που αποκτούν, μόλις βγουν στον αέρα».
9. Η συγγραφέας συχνά ζωγραφίζει τις φράσεις της: «Έτσι την Πρωτομαγιά βρεθήκαμε μόνοι. Όμορφα που ήταν! Πνιγμένη η μεγάλη πλατεία της Στουτγάρδης στα κόκκινα λάβαρα. Από μακριά νόμιζες ότι ο τόπος πήρε φωτιά».
10. Η ηρωίδα του έργου είναι ό,τι καταγράφεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου για λόγου της: «Η Μελίτα, μια νέα και ευαίσθητη γυναίκα, στέλνεται με απόσπαση στη Γερμανία. Οι εντυπώσεις της στην ξενιτιά πρωτόγνωρες και απρόσμενες. Οι Έλληνες μετανάστες, οι συνάδελφοι, η στάση των Γερμανών απέναντι στους ξένους, οι σύντροφοι στο Ελληνικό καφενείο της Στουτγάρδης, όλα περνούν από τη γραφίδα της σαν εξομολόγηση. Μα πάνω απ’ όλα και μέσα σ’ όλα μια αναπάντεχη συνάντηση: ένας παράφορος έρωτας…».

Μ’ αυτόν τον συνοπτικό επίλογο κλείνει η αποτίμηση του έργου της Ελένης Τζήκα-Αετοπούλου.

Έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο υμνητικό του έρωτα και της ζωής.

Στην Κάτω Μηλιά Πιερίας άρχισε να ξεδιπλώνει την ιδιαιτερότητά της  μια δόκιμη συγγραφέας. Ερρώσθω !

                                                                                           Θ. Μαυρόπουλος - Φιλόλογος

] Βενιζέλος, το αφεντικό του ΠΑΣΟΚ - Δείχνει τα δόντια του στον Παπανδρέου Αν και κάπως αργά..

Βενιζέλος, το αφεντικό του ΠΑΣΟΚ - Δείχνει τα δόντια του στον Παπανδρέου
Συνέχεια στην μετωπική σύγκρουσή του με τον Γιώργο Παπανδρέου έδωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ....
οποίος, εξερχόμενος από το Μαξίμου προέβη σε μια δήλωση γεμάτη νόημα.

Ο κ. Βενιζέλος, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό, αφού χαιρέτισε τη στάση των βουλευτών του κόμματος στη ψηφοφορία της Κυριακής, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφορικά με την ψήφο του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο κύριος Παπανδρέου, έχει άρηκτους δεσμούς και εκκρεμότητες με το ΠΑΣΟΚ» αφήνοντας υπαινιγμούς για τα χρέη του κόμματος και κάνοντας σαφές ότι η κόντρα τους επιφυλάσσει και νέα επεισόδια.

Οσον αφορά στην συνάντησή του με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Βενιζέλος, έβαλε φρένο στα σενάρια για τριπλές εκλογές τον Μάιο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης , κατά την έξοδο του από το Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ότι με τον πρωθυπουργό συζήτησαν τα επόμενα κυβερνητικά βήματα μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, στην προσπάθεια της να περάσει στους πολίτες ότι η χώρα αλλάζει σελίδα και ετοιμάζει την έξοδο της από το μνημόνιο, σύμφωνα με τον κύριο Βενιζέλο είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, το δίχτυ κοινωνικής πρόνοιας, η οριστικοποίηση της διανομής του πλεονάσματος, η χρηματοδότηση της οικονομίας από τις ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες.

Ολόκληρη η δήλωση Βενιζέλου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την αρνητική ψήφο που έδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στη διάταξη για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, αλλά και για τη δήλωση «παρών» του Απόστολου Κακλαμάνη στο ίδιο άρθρο, δήλωσε τα εξής:

H K.O του ΠΑΣΟΚ ενεργώντας συλλογικά και υπεύθυνα, υπερψήφισε συνολικά το νομοσχέδιο με το οποίο συντελείται η τελική στροφή προς την έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο.

Το νομοσχέδιο απέκτησε την τελική του μορφή, χάρις στις τεράστιες προσπάθειες και τις βελτιωτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Η ρύθμιση, ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, αποτυπώνει το αποτέλεσμα μίας σκληρής διαπραγμάτευσης με την τρόικα, δηλαδή με τους εταίρους και δανειστές μας και ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επέμενε στην τήρηση συγκεκριμένων κανόνων του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού, όπως τους διατύπωσε αναλυτικά σε έγγραφό του ο αρμόδιος επίτροπος κ. Αλμούνια.

Κανένα άλλωστε μέλος της Κ. Ο. του ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε ζήτημα σχετικά με τη ρύθμιση αυτή, ούτε στη προχθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ούτε στη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Δεν έχει συνεπώς κανείς το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να εμφανίζεται ως δήθεν πιο ευαίσθητος στα θέματα αυτά από τους σημερινούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που σήκωσαν και σηκώνουν το βάρος της κρίσης, χωρίς να κατέχουν καμία θέση ευθύνης και δεν ανέχονται ούτε άμεσες ούτε έμμεσες προσβολές.

Για την συνάντηση με τον Σαμαρά

Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τα ζητήματα που προκύπτουν τώρα, γιατί αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να δείξουμε προς την Ελληνική οικονομία και την Ελληνική κοινωνία ότι πράγματι αλλάξαμε σελίδα, ότι πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία λίγο πριν την οριστική έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο. Γιατί η ψηφοφορία η χθεσινή στη Βουλή είναι μια πολύ σημαντική πράξη, μια εξαιρετικά σημαντική πράξη, η οποία πιστοποιεί και επισημοποιεί το επίτευγμα του Ελληνικού λαού.

Άρα, τώρα οι προτεραιότητές μας είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να υπάρξουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Προτεραιότητα μας είναι να εφαρμοστούν τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, να οριστικοποιηθεί η κατανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και, βεβαίως, προτεραιότητα μας είναι να κινητοποιηθούν οι τράπεζες, οι οποίες ακριβώς γι’ αυτό ανακεφαλαιοποιήθηκαν, για να μπορούν να είναι ισχυρές μέσα στην οικονομία, να βοηθήσουν τους πολίτες που είναι σε δύσκολη θέση και κυρίως να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, για να βοηθήσουν οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους, τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων.

Και επίσης, ένα άλλο αντικείμενο της σημερινής συζήτησής μας με τον υπουργό Οικονομικών ήταν η προετοιμασία του αυριανού άτυπου Ecofin και Eurogroup, γιατί αύριο συγκεντρώνονται στην Αθήνα όλοι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, θα υπάρξει μια ωραία ευκαιρία να συζητηθούν οι αλλαγές που έχουν γίνει και το νέο σημείο στο οποίο βρίσκεται η Ελληνική οικονομία λίγο πριν την επάνοδο στις αγορές, που θα είναι προστατευμένη και σταδιακή και θα επιβεβαιώνει την αλλαγή της κατάστασης και φυσικά λίγο πριν από την έξοδο από το μνημόνιο, που πολλοί τώρα το έχουν αγαπήσει, γιατί χωρίς το μνημόνιο δεν υπάρχουν πολιτικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  Αρ. Πρωτ. οικ/1012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ

        ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κωδ.:   60100
Πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΔΑ
Τηλέφωνο :  2351351132
Email: e.provida@pieria.pkm.gov.gr
                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι:
            1. Στην Λαϊκή Αγορά  Λιτοχώρου υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις:
            Α. Για Παραγωγούς (αυγά, όσπρια, φυτά,  οπωρολαχανικά):  10 θέσεις
            Με αριθμούς θέσεων:  14, 19, 35, 79, 80, 81, 83Β΄(Ιαν.-Μάρτιο), 86Β΄(Μάρτιο-Απρίλιο), 87, 104(Μέλι).
            Β. Για Επαγγελματίες (Τρόφιμα): 1 θέση
            Με αριθμό θέσης:   82
            Γ. Για Επαγγελματίες (βιομηχανικών ειδών):  1 θέση
            Με αριθμό θέσης:  78
            2. Στην Λαϊκή Αγορά  Λεπτοκαρυάς υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις:
            Α. Για Παραγωγούς (αυγά, μέλι, όσπρια, οπωρολαχανικά):  11 θέσεις
            Με αριθμούς θέσεων: 9β(Ιούλιο-Φεβρουάριο),9γ-2 μ.( Ιούλιο-Φεβρουάριο), 11 (Νοέμβριο-Απρίλιο), 19 (Νοέμβριο-Ιούνιο), 29Β΄(Νοέμβριο-Απρίλιο), 32Β΄(Οκτώβριο-Απρίλιο), 41, 54, 56, 68Β΄(Ιαν.-Μάϊο), 71Δ΄(Μάρτιο-Απρίλιο).
                     Σύμφωνα με το άρθρο 11 του αριθμ.51/13-03-2006 Π.Δ, όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πιερίας που βρίσκεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στον 1ο όροφο (τηλ. 2351351132, 2351351130), από 01-04-2014 έως 07-04-2014, αίτηση με  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.      Ο χρόνος κτήσης της άδειας
3.      Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
4.      Φωτοτυπία της θεωρημένης άδειας
5.      Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας
6.      Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.
                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                           
                                                                  

                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

3o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 29-3-2014 ΑΙΓΙΝΙΟ - Τραδούδι: "Εγώ και εσύ μαζί"ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ LINK ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ  ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ.http://www.shootmeup.com/blog/item/1095-festival-xorodion
ΜΑΣ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟ'Ι'ΖΟΥ.

Πρόγραμμα περιοδείας κατά την επίσκεψη του υποψηφίου περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με το ψηφοδέλτιο της<< ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ>> Ζιώγα Γιάννη την Τετάρτη 2/4 στην Πιερία

 
9:00 κέντρο υγείας Αιγινίου
10:30 γραφεία ΔΕΥΑΚ
12:30 Γ. Νοσοκομείο Κατερίνης 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το Camp του Βασίλη Χατζηπαναγή στον Κολινδρό

Παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν βοήθησε ιδιαίτερα αφού το κρύο και ο δυνατός αέρας στάθηκαν ανασταλτικοί παράγοντες στο να πλυμηρίσει το γήπεδο του Κολινδρού με παιδιά , παρόλα αυτά πάνω απο 60 λιλιπούτιοι νεαροί ποδοσφαιριστές  αναταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του διοργανωτή κ. Γιώργου Τόλιου καθώς και του μάγου  της μπάλας Βασίλη Χατζηπαναγή για να διδαχθούν  τα μυστικά και την τέχνη του ποδοσφαίρου από τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο.
Την έναρξη του Camp έκανε ο συνεργάτης του Χατζηπαναγή , Νίκος Φράγκος που μίλησε στα παιδιά για το Βιογραφικό του Βασίλη καθώς και για το πρόγραμμα του Camp.
Σύντομο χεραιτισμό στους περευρισκόμενους καθώς και κάποιες απλές  συμβουλές για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται οι διαιτητές από τους αγωνιζόμενους  έδωσε και ο πρόεδρος της επιτροπής  διαιτησίας της Θεσσαλονίκης Κ. Νίκος Φιλιππιάδης .
Στη συνέχεια ο  βιρτουόζος   βεταράνος μάγος με απλά λόγια και απλές τεχνικές κινήσεις έδωσε μαθήματα  τεχνικής και ποδοσφαιρικής δεξιότητας που εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους .
Κατά τη  διάρκεια του camp τιμήθηκαν  ο Βασίλης Χατζηπαναγής και ο Νίκος Φιλιππιάδης ενώ αξίζει να τονισθεί ότι οι καλεσμένοι του Camp έμειναν εντυπωσιασμένοι απο την επίσκεψη τους στο Μουσείο του Αλέξη Ζορμπά που δυστυχώς πολλοί Πιερείς δεν γνωρίζουν κάν την ύπαρξη του και το γεγονός ότι ο Αλέξης Ζορμπάς κατάγονταν απο τον Κολινδρό  αλλά ακόμη  θετικές εντυπώσεις άφησε και η επίσκεψη στο αθλητικό κέντρο Κολινδρού καθώς και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου .
Στο τέλος του Camp  απονεμήθηκαν σε όλα τα παιδιά διπλώματα συμμετοχής και ικανοποιημένοι όλοι απο την μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης αυτής έδωσαν την υπόσχεση για ακόμη μία ανάλογη  ποδοσφαιρική συνάντηση γιορτή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ "ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ"


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο Γιώργος τα επόμενα 24ωρα ανακοινώνει το νέο κόμμα


Όλο το καταστατικό- Διαβάστε ποιοι είναι οι ακόλουθοι του- Η αψιμαχία του με τον Βενιζέλο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και τον έκανε να επισπεύσει τις διαδικασίες…

Πρωταθλήματα ΕΚΑΣΚΕΜ

ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
 Σύλλογος Φίλων Καλαθοσφαίρισης 
 Γραφείο τύπου
 Κλειστό Γυμναστήριο, Σιδηροδρομικός Σταθμός, τηλ. - fax: 23510 32153, 6978 495134
 60100 Κατερίνη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ εφηβική ομάδα του Πιερικού Αρχελάου
πρωταθλήτρια της ΕΚΑΣΚΕΜ

Μετά τον τελευταίο της αγώνα για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚΕΜ στην Κατερίνη με τον ΑΟΚ Βεροίας που ηττήθηκε με 66-41,  η εφηβική ομάδα του Πιερικού Αρχελάου στέφθηκε πρωταθλήτρια για τη φετινή χρονιά.

Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και το παρακολούθησαν πολλοί φίλοι και από τις δύο ομάδες. Η κατάκτηση αυτή που γιορτάσθηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού, δίνει το εισιτήριο για τη Β΄ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα ξεκινήσει στις 12 Απριλίου στο γυμναστήριο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι αποτέλεσμα των κόπων και των προσπαθειών όλων ανεξαίρετα των αθλητών και των προπονητών.

Η συμμετοχή του Γιώργου Τσαλμπούρη που είναι και στην εθνική ομάδα των εφήβων και στην ανδρική του Πιερικού Αρχελάου, είναι καθοριστική, αφού σε κάθε αγώνα διακρίνεται. 

Τα δεκάλεπτα: 14-7, 34-17, 57-22, 66-41.

Διαιτητές ήταν οι κ.κ. Ταρενίδης και Σιαμάτρας.

Οι συνθέσεις:

Πιερικός Αρχέλαος (Χατζηιωάννου - Γκαβοτάσιος): Κοντσές Θ. 2, Κοντσές Β., Βαβατσιούλας, Παυλίδης 4, Τατσίδης, Τσαλμπούρης 29(1), Γαζέτης, Παρμακτσίδης 7(1), Αναστασιάδης, Σκαμπαρδώνης 9(2), Κοτσώνας, Κοντσές Θ. 15.

ΑΟΚ Βέροιας (Τούσας): Χρύσης, Οικονόμου 15, Τούσας 6, Νικοδημόπουλος, Θωμαδάκης, Καπνάς 9, Πιπερτζής 2, Γιαννόπουλος 6, Τσέος 3.

*Μετά τη μεγάλη αυτή κατάκτηση του πρωταθλήματος ο γενικός αρχηγός του Πιερικού Αρχελάου Δημήτρης Πόδας, δήλωσε:

«Θα ήθελα να συγχαρώ τους αθλητές της εφηβικής μας ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚΕΜ και να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές των τμημάτων υποδομής για τη σοβαρή, επίπονη και επίμονη δουλειά που κάνουν κάθε μέρα στο γήπεδο.  Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι οι κατακτήσεις πρωταθλημάτων και η άμεση στελέχωση της ανδρικός ομάδας με παιδιά από τα σπλάχνα του συλλόγου. Εύχομαι καλή συνέχεια και επιτυχίες στους αθλητές οι οποίοι είναι και οι πρωταγωνιστές της όλης προσπάθειάς μας».


ΦΩΤΟ:
1.2. Μετά τον αγώνα με τον ΑΟΚ Βέροιας

Αετός Κιλκίς - Πιερικός Αρχέλαος 28 - 68 
 Για τo παιδικό  πρωτάθλημα

Κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚΕΜ είναι και η παδική ομάδα του Πιερικού Αρχελάου που νίκησε στο Κιλκίς τον Αετό με 68-28.     

Στα δεκάλεπτα: 0-26, 10-43, 22-58, 28-68.

Διαιτητές ήταν οι κ.κ. Καψίδης και Παπανικολάου.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ Αετός Κιλκίς (Κούτρης): Δασκάλου, Νταμοτσίδης 6, Αραβίδης, Βασιλειάδης, Σμιάρης, Μπουντακίδης, Κοκκίνης 3(1), Φιλιππίδης 5, Σαλονικίδης, Γιαννακούλας 4, Ξυνίδης 10, Αραβίδης.

ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος (Χατζηιωάννου): Ζορμπάς, Κατωνίδης, Μάντζου 2, Βάτος 8, Μπούσμπουρας 3, Παρμακτσίδης 13, Ταρενίδης 4, Τσιλιγγαρίδης 12, Γαλάνης, Ζησόπουλος 9(1), Βαβατσιούλας 13(2), Ξυγωνάκης 4.

 ΑΓΕ Πιερίας - Πιερικός Αρχέλαος 2      40 - 71
 Για τo πρωτάθλημα μίνι αγοριών 

Με 71-40 νίκησε η ομάδα μίνι αγοριών του Πιερικού Αρχελάου 2 την αντίστοιχη της ΑΓΕ Πιερίας.      

Στα δεκάλεπτα: 13-11, 27-30, 36-53, 40-71.

Διαιτητής ήταν ο κ. Τσολογιάννης Θ.

Οι συνθέσεις:

ΑΓΕΠ (Χρυσανθόπουλος): Παπαδόπουλος 3, Γιαμούζης 3, Τσολακίδης 5, Χαρισσόπουλος 10, Παπαγεωργίου 8, Παναγιωτίδης, Παγωνίδης, Λάππας, Βελλής 1, Σκλιοπίδης 7, Αντωνίου 3, Σαμακοβλής.

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 2 (Χρυσίδης): Δερμίσης, Ταβαντζής 4, Πόντικας, Δημουλιός 2, Γρηγοριάδης, Κακουλίδης 4, Μακρής 2, Τσιρογιάννης 18, Χατζηλάμπρου, Καρατόλιος 12, Κατηρτζίδης 20, Μήτσαλας 9.

ΦΩΤΟ:
3.4. Από τον αγώνα με την ΑΓΕΠ

 Αναγέννηση Λιτοχώρου - Πιερικός Αρχέλαος 45 - 58
 Για τo πρωτάθλημα μίνι αγοριών 

Και στο Λιτόχωρο κέρδισαν τα μίνι αγοριών του Πιερικού Αρχελάου. Νίκησαν την Αναγέννηση με 58-45.       

Στα δεκάλεπτα: 8-6, 20-25, 27-45, 45-58.
Διαιτητής ήταν ο κ. Χατζημπαλίδης.
Οι συνθέσεις:
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Ζηκυρόπουλος): Μανουσάκης, Καραλιάς, Κουκούλης 3, Μοσχοβάς 10, Καρλέτσας, Τρανός 2, Γιαννίκης, Κουλιανός 7, Ρεμπάτσιος 7, Γκρίνιας, Κάνιος 6, Λαγογιάννης 10.
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ (Χρυσίδης): Μάντζου 2, Τζιοβάρας, Παπαδόπουλος 14, Ζησόπουλος 4, Μακαντάσης 2, Κωνσταντινίδης 8, Τζουνίδης 2, Ράλλης 4, Μπόζογλου 11, Μαυρίδης 3, Μαυρογιώργης 2, Κουτσικάς 2, Χατζηαγοράκης 2, Καραϊσαρίδης 2.
Χρόνια πολλά σε ολους τους Έλληνες πολιτικούς ....................1η Απριλίου

Φωτογραφία: Χρόνια πολλά στους Έλληνες… «Παίξτε Μπάλα» με τον Γιώργο Μύρτσο όπως κάθε μέρα 2 με 4 στον Arena 89,4 ! Στείλτε οτι γουστάρετε..
Δίπλα χρόνια πολλά στον κυρ. Σαμαρά τον κυρ. Αδωνι και  τον κυρ. Βενιζέλο, διότι κατά πάσα πιθανότητα εκτός από γιορτή έχουν και γενέθλια σήμερα . 
Χρόνια σας πολλά παλικάρια .................