ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ερχονται 5.000 κατασχέσεις «εξπρές» έως τις 31 Μαρτίου


Ερχονται 5.000 κατασχέσεις «εξπρές» έως τις 31 Μαρτίου
«Σήμα» για την εκτέλεση, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, τουλάχιστον 5.000 ανεκτέλεστων (από τον Νοέμβριο του '13) παραγγελιών κατασχέσεων κινητών και ακινήτων για οφειλές άνω των 30.000 ευρώ στα Ταμεία (κυρίως στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ) εξέδωσε το Κέντρο Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών (KEAO).
Το επείγον «σήμα» που εστάλη στις υπηρεσίες, ζητά να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τις κατασχέσεις που έχουν εκδοθεί από τις 26 Νοεμβρίου του '13 έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2014 κατά οφειλετών του ΚΕΑΟ και, όπως διαπιστώθηκε μηχανογραφικά, δεν έχουν εκτελεστεί έως σήμερα (είτε δεν παραδόθηκαν είτε παραδόθηκαν στους οφειλέτες). Οπως υπογραμμίζεται στο σχετικό έγγραφο, «οι παραγγελίες πρέπει να εκτελούνται εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής από τους δικαστικούς επιμελητές» και «για την τήρηση της προθεσμίας αυτής οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ θα ελέγχονται» καθώς από την είσπραξη μέρους των συσσωρευμένων οφειλών (και υπό την απειλή των κατασχέσεων) εξαρτάται η επίτευξη του στόχου για αύξηση των εσόδων των Ταμείων κατά 764 εκατ. ευρώ το 2014, σύμφωνα με τον κοινωνικό προϋπολογισμό.
Ενημέρωση με e-mail
Για τον καλύτερο εντοπισμό (και την ταχύτερη ενημέρωση) των οφειλετών του ΚΕΑΟ - όπου έχουν μεταφερθεί οι οφειλές άνω των 5.000 ευρώ στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ και σταδιακά μεταφέρονται οι αντίστοιχες οφειλές προς το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ - λειτουργεί υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης οφειλετών του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ. Οι οφειλέτες, αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης, θα ενημερώνονται μέσω e-mail για την τακτοποίηση των οφειλών τους.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ

Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς


Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς
Η φορολογική επιδρομή που θίγει την οικονομία και εμποδίζει την έξοδο από την κρίση δεν λέει να κοπάσει. Το νέο επεισόδιο είναι η επιμονή της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος που λαμβάνουν στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενοι. Δάνεια, εταιρικά αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, ακόμη και προκαταβολές μισθού (άνω των τριών μηνών) φορολογούνται από την 1-1-2014 με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι φέτος αυξάνεται η παρακράτηση του φόρου των μιψθών.
Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την "Καθημερινή" διευκρινίζει ότι όπου υπάρχουν στρεβλώσεις θα διορθωθούν με υπουργικές αποφάσεις και με εγκυκλίους. Το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι δεν μπορεί διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης να απολαμβάνει σειρά παροχών, όπως αυτοκίνητα, κάρτες, κινητό τηλέφωνο κ.ά., και να μη φορολογείται γι' αυτές. Αντίθετα, ένας πωλητής ο οποίος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή το κινητό του τηλέφωνο για να πωλήσει προϊόντα δεν θα φορολογηθεί εφόσον αποδεικνύεται ότι η χρήση των παροχών αφορά αποκλειστικά την εργασία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (νόμος 4172 άρθρο 13) οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Η ΓΣΕΕ με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα ζητάει την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν τη φορολόγηση των παροχών σε είδος, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγματική την ένταξη στο φορολογητέο εισόδημα των παραπάνω παροχών. Οπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση 29/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που εντάσσει στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες τις κάθε είδους παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο με σκοπό την κάλυψη δαπανών από την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή της.

Στην περίπτωση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων, το ποσό που θα φορολογηθεί με συντελεστές έως 42% θα είναι αυτό που υπερβαίνει τα 300 ευρώ ετησίως, ενώ για τα δάνεια και τις προκαταβολές μισθών το ποσό που θα φορολογηθεί θα είναι ο τόκος που θα προκύψει από το επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά θα αθροιστούν με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου και θα φορολογηθούν με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Η φορολογία αφορά παροχές σε είδος που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από 1-1-2014 φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος:

• Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους Θα υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό εκατό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.

• Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Επίσης, η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο.

• Η αγοραία αξία των παροχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

• Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ - Τέταρτο κόμμα «Το Ποτάμι»


ALCO: Οριακό προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ - Τέταρτο κόμμα «Το Ποτάμι»
Ο θόρυβος που έχει προκαλέσει η κίνηση του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος με την ονομασία "Το Ποτάμι", αποτυπώνεται και στη δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του NewsIt που πραγματοποιήθηκε σε όλη τη χώρα σε δείγμα 1.000 ατόμων.
Στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανακοίνωση της κίνησης του Σταύρου Θεοδωράκη “Το Ποτάμι” συγκεντρώνει ρεαλιστικά ποσοστά, ενώ φαίνεται πως αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό, καθώς "Το Ποτάμι” κλείνει την ψαλίδα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία με την αξιωματική αντιπολίτευση να διατηρεί όμως το προβάδισμα.
ALCO: Οριακό προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ - Τέταρτο κόμμα «Το Ποτάμι»
Στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει πρώτο κόμμα συγκεντρώνοντας ποσοστό 20,9% έναντι της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται στο 20%, με τη διαφορά να φτάνει στο 0,9%.
Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ALCO η διαφορά ήταν στο 1,4%, γεγονός που δείχνει πως το Ποτάμι μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα.
Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με τα ποσοστά της όμως να συρρικνώνονται και να φτάνουν στο 6,9%.
Και εδώ έρχεται η έκπληξη καθώς το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη συγκεντρώνει ποσοστό 5,7% και είναι η τέταρτη πολιτική δύναμη.
Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,2%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με ποσοστό 4%, το ΠΑΣΟΚ “γκρεμίζεται” στο 3,8%, η ΔΗΜΑΡ στο 2,8%, οι Οικολόγοι στο 1,5% και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο 1,1%.
Από την εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών δηλώνει πως θα απέχει το 7,2%, ενώ οι αναποφάσιστοι σε υψηλά ποσοστά φτάνουν στο 13,6%.
Τα αντίστοιχα ποσοστά πρόθεσης ψήφου στις ευρωεκλογές με αναγωγή στα έγκυρα:
Ν.Δ. : 22,3%
ΣΥΡΙΖΑ: 23,3%
ΠΑΣΟΚ: 4,2%
ΑΝ.ΕΛ: 4,5%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 7,7%
ΔΗΜΑΡ: 3,1%
ΚΚΕ: 5,8%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 1,7%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,2%
ΠΟΤΑΜΙ: 6,4%
ΑΛΛΟ: 4,6%
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ: 15,2%
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι από που αντλεί τα ποσοστά του το Ποτάμι. Από τη δημοσκόπηση της ALCO για το NewsIt, φαίνεται πως "Το Ποτάμι” αντλεί τις ψήφους του κυρίως από τη ΔΗΜΑΡ σε ποσοστό 12,8% και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες σε ποσοστό 12,1%. Μεγάλο ποσοστό ψήφων λαμβάνει και από το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 8,1%, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 7,7%. Πολύ μικρές είναι οι διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 1,9% και από το ΚΚΕ μόλις στο 1,1%.
Στα εντυπωσιακά στοιχεία της δημοσκόπησης είναι πως ούτε ένας ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής δεν φεύγει για να ακολουθήσει το Ποτάμι.
Γνώμες για τους πολιτικούς αρχηγούς
Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων φαίνεται πως έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά αρνητικών απόψεων, αλλά και τα υψηλότερα θετικών απόψεων. Συγκεκριμένα, πρώτος σε θετικές γνώμες είναι ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς με ποσοστό 29%, ενώ η αρνητική γνώμη φτάνει στο 63%. Αντίστοιχα, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει θετικές γνώμες σε ποσοστό 28%, ενώ οι αρνητικές βρίσκονται σε ποσοστό 60%.
Ο πολιτικός αρχηγός που συγκεντρώνει τις περισσότερες αρνητικές γνώμες είναι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος σε ποσοστό 84% και τον ακολουθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε ποσοστό 81%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο πολιτικός αρχηγός με τις λιγότερες θετικές γνώμες σε ποσοστό 8% .
Σε βαθμό αξιοπιστίας ανάμεσα στους δύο πολιτικούς άντρες που διεκδικούν την πρωθυπουργία, πρώτος με ποσοστό 38% έρχεται ο ΚΑΝΕΝΑΣ.
Ανάμεσα σε Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα όμως ο πρωθυπουργός είναι μπροστά με 33%, ενώ ακολουθεί ο κ. Τσίπρας με 25%.
Μπροστά είναι ο Αντώνης Σαμαράς με ποσοστό 31% και στην ερώτηση ποιός μπορεί να προωθήσει καλύτερα τα ελληνικά συμφέροντα στην Ευρώπη. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με ποσοστό 23%, ενώ και εδώ πρώτη επιλογή με 38% είναι ο ΚΑΝΕΝΑΣ.
Στην ερώτηση πως θα διαμορφώνονταν τα πράγματα στη χώρα εάν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις το 19% θεωρεί πως θα ήταν καλύτερα, ενώ η πλειοψηφία σε ποσοστό 34% θεωρεί πως θα ήταν όλα τα ίδια. Ένα σημαντικό ποσοστό 29% θεωρεί πως τα πράγματα για τη χώρα θα ήταν χειρότερα εάν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες στις Ευρωεκλογές
Μπορεί οι Ευρωεκλογές να διεξάγονται για την εκπροσώπηση της χώρας στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά αυτό δεν φαίνεται πως έχει αποτυπωθεί στην κουλτούρα του Έλληνα. Κι αυτό φαίνεται γιατί οι Έλληνες σε ποσοστό 61% θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές με γνώμονα τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας και μόλις το 19% θα ψηφίσει για την Ευρώπη.
Αντίστοιχα, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 43% θα δώσει την ψήφο του προκειμένου να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση, ενώ το 29% για να την ενισχύσει αντίστοιχα.
πηγή: newsit.gr

Στο κρεβάτι με τη GiseleΧαλαρή και επιμελώς ατημέλητη, η Gisele Bündchen μάς χαρίζει μια διαφορετική φωτογράφιση για τη βραζιλιάνικη έκδοση της Vogue.
Η Βραζιλιάνα καλλονή φωτογραφίζεται στο κρεβάτι της, σαν να έχει μόλις ξυπνήσει, εντυπωσιάζοντας για μια ακόμη φορά με την ομορφιά της.
Η ίδια παραδέχεται, ωστόσο, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται αυτό, ότι όταν χαλαρώνει στο σπίτι της, δεν δείχνει τόσο τέλεια!
Οπως λέει η 33χρονη Gisele, το θέμα της συγκεκριμένης φωτογράφισης είναι ενδιαφέρον επειδή αποκαλύπτει μια λαμπερή αλλά και ταυτόχρονα χαλαρή εικόνα.
«Μια γυναίκα μπορεί να φαίνεται δυνατή σε ένα πάρτι, αλλά όταν φτάνει στο σπίτι της το μόνο που θέλει είναι να αισθάνεται άνετη», δηλώνει η Gisele, η οποία είναι άλλωστε ,μητέρα δύο παιδιών.


ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΝΑΖΙ ΤΗΣ
 <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>>
Αν κανείς παρακολουθήσει της κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των βουλευτών ΝΑΖΙ της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>> ,με ερωτήσεις, επερωτήσεις, το 95%, για να μην πούμε το 100%, αφορούν ζητήματα των εφοπλιστών, μεγαλοξενοδόχων, μεγαλοεμπόρων κ.α. Το ενδιαφέρον τους για τα συμφέροντα των κεφαλαιούχων, καπιταλιστών είναι αποκαλυπτικό όποιος παρακολουθεί την κοινοβουλευτική δράση της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>>. Και καλά  που είναι το κακό μπορεί να πει κάποιος ?Ας περάσουμε στην ταμπακιέρα λοιπόν.
Την ίδια ώρα που πονάει και αγωνιά για τους Έλληνες κεφαλαιούχους και ζητάει να τους δοθούν και άλλα προνόμια, δημαγωγεί χωρίς περιστολές ότι <<παλεύει>> για τα δίκαια του Ελληνικού λαού. Εδώ πλούσια η γκάμα της προπαγάνδας από την φαρέτρα των ψευτοεπιχειρημάτων τους. Θα βρεις από Εβραιομασώνους  σιωνιστές που μεθοδεύουν σχέδια και συνομωσίες  κατά του Ελληνικού λαού, τοκογλύφους τραπεζίτες που στοχεύουν να γονατίσουν τον Ελληνικό λαό, Μερκελιστές, μέχρι ανθέλληνες κομμουνιστές.
 Αυτή η άθλια προπαγάνδα των ΝΑΖΙ της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>> καλά δουλεμένη που έρχεται από παλιά, μαζί με τα επιχειρήματα που ασκούν <<πειθώ>> περί  κλεπτοκρατίας και πολιτικών απατεώνων, (που υπάρχει αντικειμενική βάση σε αυτό), συσκοτίζουν το πολιτικό ζήτημα της χώρας και χειραγωγούν την δικαιολογημένη λαϊκή οργή. Στόχος τους, να αφοπλίσουν κάθε λαϊκή αγωνιστική διάθεση, να βάλουν εμπόδια στην οργάνωση της λαϊκής πάλης ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου,  της Ε.Ε,  να αυτοαναγορευτούν σε προστάτες του λαού τροφοδοτώντας τον λαϊκό κόσμο με το δηλητήριο της εγκληματικής, απάνθρωπης, ναζιστικής ιδεολογίας τους, τον Εθνικοσοσιαλισμό, με της αντιλαϊκές επικίνδυνες ρατσιστικές τους θέσεις, που επιμελώς σήμερα αποκρύβουν. Το ψέμα, η απάτη, η συγκάλυψη, η συκοφαντία, έχουν μετατραπεί σε επιστήμη στην <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>>.
 Οι ΝΑΖΙ βρίσκονται στην υπηρεσία του συστήματος. Αξιοποιείται ως ανάχωμα για την ανακοπή κάθε τάσης ριζοσπαστικοποίησης του λαϊκού κόσμου, για αναστολή διεργασιών για την οργάνωση της εργατικής-λαϊκής πάλης, για να μειωθεί με ανορθόδοξο τρόπο, η γενική πολιτική πρόταση διεξόδου από την καπιταλιστική οικονομική κρίση προς όφελος του λαού, η μοναδική ρεαλιστική πρόταση για τα λαϊκά συμφέροντα, που είναι σε σύγκρουση με τα ταξικά συμφέροντα των καπιταλιστών και των μηχανισμών τους, όπως η Ε.Ε.  Αυτός είναι ο ρόλος των ΝΑΖΙ της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ >> σήμερα.
Το πολιτικό ζήτημα που προσπερνάει η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>>, όπως όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, είναι αυτό της στρατηγικής πλεύσης της χώρας, που επιμελώς όλοι, πλην του ΚΚΕ, αποκρύβουν και συγκαλύπτουν, για να αθωώσουν το καπιταλιστικό σύστημα. Ένα σύστημα που σαπίζει ,ιστορικά είναι ξεπερασμένο και επιτάσσει βαθιές, αντιδραστικές, αντιλαϊκές πολιτικές, για την παραπέρα διαιώνιση του, στην βάση των αντικειμενικών νόμων που διέπουν το σύστημα αυτό.
Οι πολιτικές διαχείρισης που προτάσσουν όλες οι αστικές, μικροαστικές, οπορτουνιστικές δυνάμεις, μαζί και οι ΝΑΖΙ της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>>,  δεν πρόκειται να βγάλουν τον λαό από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας, ανεργίας,   ανασφάλειας, αβεβαιότητας. Γιατί τα μέτρα που επιτάσσονται καθορίζονται από την στρατηγική. Όσο δεν αμφισβητείται η στρατηγική του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, που έχει για βάση την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και το ατομικό κέρδος του καπιταλιστή,  η μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, το πετσόκομμα των εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων, αποτελούν αντικειμενικά καθοριστικά εργαλεία, στρατηγικής σημασίας με ταξικό και πολιτικό περιεχόμενο, για την μακροημέρευση του συστήματος, για την καπιταλιστική κερδοφορία. Τα μέτρα θα έχουν αντεργατικό-αντιλαϊκό χαρακτήρα(είτε με μνημόνια, είτε χωρίς μνημόνια) και οι εργαζόμενοι θα περιδένουν μεταξύ σχετικής και απόλυτης φτώχειας, θα έχουν να διαλέξουν μεταξύ μιας κακοπληρωμένης δουλειάς η ανεργίας. Η ζωή τους θα γίνει αφόρητη, πραγματική κόλαση, αν δεν πάρουν οι ίδιοι την υπόθεση στα χέρια τους και βάλουν τέλος στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, στο σύστημα της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας.
Οι ΝΑΖΙ της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>> δεν αμφισβητούν την στρατηγική του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Μάλιστα είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές, θιασώτες του συστήματος. Στα πολιτικοιδεολογικά τους κείμενα υπερθεματίζουν σε αυτό και προπαγανδίζουν απροκάλυπτα την ταξική συνεργασία στο έδαφος του καπιταλιστικού συστήματος.  Δηλαδή την πλήρη υποταγή των εργαζομένων στις αξιώσεις καπιταλιστών-μεγαλοεργοδοτών, αφού την εξουσία στο πεδίο της οικονομίας θα την έχουν οι καπιταλιστές, τα μονοπώλια. Οι κυβερνήσεις είναι όργανα εξουσίας και διεκπεραιωτές ταξικών, οικονομικών συμφερόντων Δεν είναι ούτε ουδέτερες, ούτε υπερταξικές όπως αφήνουν να εννοηθούν όλες οι άλλες δυνάμεις μαζί και οι ΝΑΖΙ της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>> πλην του ΚΚΕ.
Στόχος τους είναι να συσκοτίσουν το ταξικό πολιτικό περιεχόμενο της εργατικής πάλης, να προπαγανδίσουν τον μονόδρομο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης σαν σύστημα αιώνιο,  να απογοητεύουν εργατικές-λαϊκές δυνάμεις, να της αποστρατεύσουν από την πάλη για τον τελικό σκοπό ,να της αφοπλίσουν αγωνιστικά, να της χειραγωγούν, να της κάνουν ευάλωτες απέναντι στις αξιώσεις των καπιταλιστών-μεγαλοεργοδοτών, για την πλήρη υποταγή τους. Αυτή την τακτική και γραμμή δουλεύει πολλή καλά η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>>, γραμμή που πρέπει να ηττηθεί και να απομονωθεί από τον ίδιο τον λαό . Κατά τα άλλα η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> είναι αντισυστιμική πολιτική δύναμη.
 Η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> κάνει και ένα βήμα παραπέρα στις πολιτικοιδολογικές της αναλύσεις. Δεν αναγνωρίζει την εργατική τάξη σαν αυτοτελές κοινωνικό υποκείμενο, με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της(πουλάει την εργατική της δύναμη για να ζήσει κ.α). Μιλάει γενικά για λαϊκές τάξεις. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύει στο να απαξιώσει την ταξική πάλη που έχει αντικειμενική βάση, θέλει να συγκαλύψει το ταξικό πολιτικό περιεχόμενο του πολιτικού αγώνα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, με απώτερο σκοπό την πλήρη υποταγή της εργατικής τάξης στους μηχανισμούς της ταξικής εκμετάλλευσης του συτήματος, για το ξεζούμισμα της, για το αβγάτισμα των κερδών των καπιταλιστών από την κλοπή της υπεραξίας.
Αυτά γράφει και πιστεύει η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>>. Είναι καθαρά δύναμη του συστήματος, με χαρακτηριστικό της γνώρισμα το αντικομμουνιστικό της μένος και μίσος, ομονοώντας  με τους καπιταλιστές, τα μονοπώλια που κυριαρχούν στο πεδίο της καπιταλιστικής οικονομίας.
Η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> είναι το τσιράκι της μεγαλοεργοδοσίας, των καπιταλιστών. Εχθρεύεται κάθε εργατική-λαϊκή κινητοποίηση(σε κάποιες που παραβρίσκεται αντιπροσωπευτικά όπως σε αγροτικές κινητοποιήσεις οι λόγοι είναι ψηφοθηρικοί όχι ότι πιστεύει στην δύναμη των λαϊκών αγώνων), χλευάζει τους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, της απεργιακές κινητοποιήσεις, βρίζει συλλήβδην το συνδικαλιστικό κίνημα, ταυτίζοντας τους εργατοπατέρες με τους πρωτοπόρους αγωνιστές που δίνουν τον αγώνα καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς κόντρα στην εργοδοτική αυθαιρεσία, τρομοκρατία.
Έχει αξία να υπενθυμίσουμε την δολοφονική επίθεση των <<ταγμάτων>> των ΝΑΖΙ  της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>> σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Χρησιμοποιώντας ίδια φρασεολογία με τους μεγαλοεργολάβους της ζώνης, εφοπλιστές, αλλά και τους θιασώτες της κυρίαρχης πολιτικής (που κατά τα άλλα η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> αντιπαλεύει), η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> επιτίθεται στους συνδικαλιστές, το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ.  Καθαρίζει για λογαριασμό τους εξαγγέλλοντας δημόσια ότι θα καθαρίσει την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος από τους λακέδες του ΠΑΜΕ. Μετά από δύο εβδομάδες είχαμε την επίθεση των ΝΑΖΙ με ρόπαλα και καρφιά στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ μια εγκληματική δραστηριότητα που κορυφώθηκε δυστυχώς μετά από τέσσερις μέρες με την δολοφονία του ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΑ ΡΑΠΕΡ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ.
Η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> παλεύει για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, γενικά των κεφαλαιούχων και ζητάει από τους εργαζόμενους να δουλεύουν με 18 ευρώ ημερησίως, χωρίς ωράρια, δικαιώματα. Για αυτό επιτίθεται με μίσος σε κάθε εργατική οργάνωση, σωματεία, συνδικάτα και κυρίως σε αυτά που έχουν ταξική κατεύθυνση, που οι εργαζόμενοι παλεύουν  μαζικά ,μαχητικά, με σθένος απέναντι στις αντεγατικές, αντιδραστικές πολιτικές, στην εργοδοτική αυθαιρεσία, όπως τα σωματεία της ζώνης Περάματος που τα περισσότερα βρίσκονται στην δύναμη του ΠΑΜΕ.
Η ικανότητα της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>> και αυτό πρέπει να της το αναγνωρίσουμε, είναι ότι εντέχνως κρύβει αυτό που πραγματικά είναι και πιστεύει. Δηλαδή ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, οπαδοί του ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, που παλεύει για την διαιώνιση αυτού του άθλιου εκμεταλλευτικού συστήματος που καταρρέει, για λογαριασμό των καπιταλιστών. Δεν έχει κανένα ενδοιασμό να δημαγωγεί, να λαϊκίζει και κυρίως σε περίοδο καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Για να δημιουργεί συγχύσεις στην πολιτική σκέψη του εργαζομένου λαού ,στο να αποπροσανατολίζει, για να ενσωματώνει την λαϊκή δυσαρέσκεια και οργή, από της ασκούμενες αντιλαϊκές-αντεργατικές πολιτικές του κεφαλαίου, στα πλαίσια του συστήματος. Αυτό κάνει σήμερα η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> και το κάνει μέχρι τώρα πολλή καλά .Μόνο που αυτός ο δρόμος είναι στρωμένος με ψέματα και είναι αδιέξοδος για τον εργαζόμενο λαό.
Ο λαός μπορεί και πρέπει να απομονώσει τους ΝΑΖΙ της <<ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ>>. Καμιά δικαιολογία για τους απογόνους των ταγματασφαλιτών, δοσίλογων, συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών. Κανένα πρωτόκολλο να μην είναι δικαιολογία για να μην απομονωθεί η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ οργάνωση <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ>> . Αυτοί που πίστεψαν τα ψέματα τους ,έχουν σήμερα πολλά εχέγγυα για να την αφήσουν. Ο Ελληνικός λαός πολέμησε τον φασισμό, τους ΝΑΖΙ κατακτητές. Στις επερχόμενες δημοτικές, περιφερειακές, εκλογές και ευρωεκλογές κανένας ψήφος σε ΝΑΖΙ υποψήφιο.
Ο λαός μπορεί να κάνει την διαφορά ισχυροποιώντας σθεναρά τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Αποτελούν την μοναδική εγγύηση για διέξοδο από την καπιταλιστική οικονομική κρίση προς όφελος του λαού. Γιατί κάθε ψήφος στο ΚΚΕ θα προσδεθεί στην μεγάλη υπόθεση της ανασύνταξης του εργατικού-λαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος, στην προώθηση της λαϊκής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση,  για έναν νικηφόρο αγώνα, σε επίπεδο οικονομίας –εξουσίας.
Αυτός είναι ο μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος για τον εργαζόμενο λαό. Δρόμος που είναι σε αντιδιαστολή με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, με την Ε.Ε. Μόνο εδώ θα πιάσουν  τόπο οι λαϊκές θυσίες, μόνο εδώ μπορεί πραγματικά ο λαός να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του, με εργατική-λαϊκή εξουσία.
 Με κοινωνικοποιημένα τα μονοπώλια, της μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που σήμερα κλείνουν γιατί δεν φέρνουν στους καπιταλιστές τα κέρδη που θέλουν, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό το εργατικό-λαϊκό κράτος θα αναπτύξει λαϊκή οικονομία και με εργατικό, κοινωνικό, έλεγχο ο ίδιος ο λαός θα συμμετέχει στη άσκηση εξουσίας.
Προϋπόθεση για την λαϊκή προοπτική, την λαϊκή ευημερία, την κοινωνική πρόοδο, με την εργατική λαϊκή συμμετοχή, είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ.Ο λαός να κάνει το βήμα από σήμερα. Δύναμη στο ΚΚΕ για να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση.


Σαββίδης Παναγιώτης

Μέλος του ΚΚΕ της Κ.Ο ΠΙΕΡΙΑΣ

Διπλώματα σε χειριστές γεωργικών ελκυστήρων ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/3 ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Παράδοση διπλωμάτων χειριστών γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δ.Δίου-Ολύμπου, στο Λιτόχωρο. 

Δελτίο Τύπου της δημοτικής παράταξης «Δίον – Όλυμπος | Συνδυασμός Ευθύνης»


 
Λιτόχωρο Δίου - Ολύμπου, 5 Μαρτίου 2014_
Τη νικηφόρα προσπάθειά μας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πλαισιώνουν:

Από την Τοπική Κοινότητα Βροντούς Δήμου Δίου – Ολύμπου: η κα Τσιμίτρη Μαρία του Αθανασίου, οι κ.κ. Παπαστάμου Αθανάσιος του Χρήστου, Σπανός Βασίλειος του Ιωάννη ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και οι κ.κ. Νταλαμπέκος Χρήστος του Ιωάννη, Τσιμίτρης Διονύσιος του Εμμανουήλ ως υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι

Από την Τοπική Κοινότητα Νέων Πόρων Δήμου Δίου – Ολύμπου: ο κος Παπανικολάου Νικόλαος του Δημητρίου (σημερινός πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας)  ως υποψήφιος τοπικός σύμβουλος


Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλό αγώνα

Τσαγκαροτρίτη στον Κολινδρό

Κάθε χρόνο την Τρίτη της πρώτης εβδομάδας  της μεγάλης τεσσαρακοστής οι έμποροι και επαγγελματίες του Κολινδρού    τιμούν το έθιμο της Τσαγκαροτρίτης σύμφωνα με το οποίο  οι επαγγελματίες μη  έχοντας  ελεύθερο χρόνο για διασκέδαση την περίοδο της Αποκριάς συγκεντρώνονταν σε κάποια ταβέρνα  μετά την Καθαρή Δευτέρα και γλεντούσαν. Την παρουσία τους την έκαναν αισθητή στην κοινωνία του Κολινδρού φορώντας στο λαιμό τσουκάνια (κουδούνια ζώων). Το έθιμο αυτό αναβίωσαν και φέτος έμποροι και επαγγελματίες οι οποίοι αφού περιδιάβηκαν στους δρόμους του Κολινδρού, φορώντας τσουκάνια,   κατέληξαν σε ταβέρνα -ουζερί και διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014, στις 7.30 το βράδυ στην εκπομπή«ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ» της ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ με τον Γιάννη Τσιμπονίδη Θέμα: «Χρήση του ατταπουλγίτη στην κτηνοτροφία»
Η  εκπομπή «Κοντά στους Αγρότες», με τον Γιάννη Τσιμπονίδη, που μεταδίδεται το Σάββατο 8 Μαρτίου  2014, στις 7.30  το βράδυ, στην ΔΙΟΝ Τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας(diontv.gr),  θέμα της έχει: «Χρήση του ατταπουλγίτη στην  κτηνοτροφία»


Ονόματα  προσκεκλημένων:


Δρ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Διευθυντής Ανάπτυξης Αγροτικών Εφαρμογών
GEOHELLAS


ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας(ΣΕΚ),
Γεωπόνος χοιροτρόφοςΣΑΚΗΣ ΣΟΥΛΔΟΥΡΗΣ
 Διευθύνων Σύμβουλος  Vetpower


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ


28ης  Οκτωβρίου 40, Κατερίνη      e-mail: press@pieria.pkm.gov.gr
                                                                    ιστοσελίδα: www.pkm.gov.gr

                                                                    Κατερίνη, 05 Μαρτίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣτα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας στις 7 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος) ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη τιμούν τη μνήμη των συναδέλφων Μαρίας Μπαρά, Ειρήνης Χανδόλια και Χρήστου Αβραάμ

Προσκεκλημένες της εκδήλωσης είναι οι συγγραφείς Φάνυ Κουντουριανού - Μανωλοπούλου και  Ελένη Τζήκα - Αετοπούλου  καθώς και οι ποιήτριες Ελένη Τσιρέκα -Λάμπρου και Μάγδα Παπαδημητρίου- Σαμοθράκη οι οποίες θα αφηγηθούν αποσπάσματα από έργα τους

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά η Μαρίκα Φωτοπούλου και ο Κώστας Καψάλης


Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό

3 ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


Εκτός από  τη Κατερίνα Νικολαΐδου που αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας στην κατηγορία Ανδρών – Γυναικών, άλλοι δυο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης οι Νίκος Κακούρης και Θωμάς Καραμήτρος αποτελούν σταθερή επιλογή του Ομοσπονδιακού Τεχνικού κου Ποστιλιόνι στην κατηγορία Εφήβων.
Οι δυο πρωταθλητές του Ν.Ο.ΚΑΤ. ,που το 2013 είχαν κατακτήσει την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την πολύ καλή αγωνιστική τους κατάσταση το Σαββατοκύριακο 1-2 Μαρτίου, στον 1ο Αγώνα Αξιολόγησης για την Εθνική Ομάδα, όπου συμμετείχαν 150 αθλητές από 22 σωματεία της Ελλάδας.
Οι Καραμήτρος και Κακούρης πήραν μέρος στο αγώνισμα της δικώπου εφήβων και τερμάτισαν πρώτοι στην κατηγορία τους σε όλες τις κούρσες και τις δυο ημέρες των αγώνων, ενώ είχαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν και σε μεγαλύτερα πληρώματα.
Αποτέλεσμα της πολύ καλής τους εμφάνισης ήταν να επιλεγούν στην Εθνική Ομάδα και να συμμετάσχουν στις προπονήσεις που θα γίνουν στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο στο Σχινιά μέχρι και τις 9 Μαρτίου καθώς και άλλη μια εβδομάδα στο τέλος του ίδιου μήνα.
Στόχος των 2 πρωταθλητών του Ν.Ο.ΚΑΤ. είναι για φέτος, η συμμετοχή τους στις διεθνείς διοργανώσεις που θα πάρει μέρος η Ελλάδα, αλλά  και η πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που θα γίνουν τον Αύγουστο στην Κίνα. Ισχυρή ώθηση στην προσπάθειά τους αυτή έχει δώσει το καινούργιο σκάφος που αγοράστηκε από το Ν.Ο.ΚΑΤ. με την σημαντική αρωγή του Δήμου Κατερίνης και ιδιώτη χορηγού.
Για την πολλή καλή εμφάνιση των αθλητών στον συγκεκριμένο αγώνα ο έφορος Κωπηλασίας του Ν.Ο.ΚΑΤ. κος Ι.Νικολαΐδης δήλωσε «Κατεβήκαμε στις προκρίσεις για την Εθνική Ομάδα με τρεις αθλητές και πρώτευσαν και οι τρεις στην κατηγορία τους. Αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά και στη μεγάλη προσπάθεια των αθλητών και του Τεχνικού Συμβούλου Γ. Μπικογιάννη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Κατερίνης και τον Δήμαρχο Σάββα Χιονίδη καθώς και την εταιρία Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.(YAMAHA Motor Hellas) για τη συνεισφορά τους στην αγορά του σκάφους της δικώπου με το οποίο αγωνίστηκαν οι δυο αθλητές μας και έφεραν αυτά τα θετικά αποτελέσματα»
Ο έφορος κωπηλασίας του Ν.Ο.ΚΑΤ. Ι.Νικολαΐδης.

Η Πιερία έδειξε το δρόμο...οι φανταστικοί φίλαθλοι..έδωσαν φτερά στην Εθνική ΕΛπίδων να πετύχει ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό άθλο... Ελλάδα - Τουρκία 2-1 με εννέα παίκτες..... (Αρθρο Δημ.Καλαιτζή)

Συγκλονίστηκαν όλοι χθές στο Α ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.Αρχικά οι ποδοσφαιριστές με την λαοθάλασσα που κατέκλυσε το στάδιο της Κατερίνης.Με τη ζωντάνια πο υπήρχε.Το άψογο αθλητικό πνεύμα και την άριστη συμπεριφορά των φιλάθλων που επικράτησε σε  ολόκληρο το γήπεδο.Η άρτια και υποδειγματική οργάνωση απο πλευράς ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.
Αφενός μέν οι ποδοσφαιριστές ρίγησαν με....
την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.Μετά το άκουσμα του Εθνικού Υμνου της Τουρκίας πρώτα σύμφωνα με τους κανονισμούς, απο τα μεγάφωνα του σταδίου , μετά ακολούθησε ο Εθνικός Υμνος της Ελλάδος, αλλά με μία συγκλονιστική πρωτοτυπία.Δέν έπαιξε μουσική playback απο τα μεγάφωνα, αλλά live με ήχο σάλπιγγας και ολόκληρο το γήπεδο να τραγουδά ζωντανά τον Εθνικό μας Υμνο.Σύμφωνα με δηλώσεις διεθνών μας, αυτό δέν έχει ξανασυμβεί και έκανε τους διεθνείς μας να ανατριχιάσουν και να γεμίσουν θέληση και αυτοπεποίθηση για τη νίκη.

 
Photo by Gavin Trafford. Austria Vienna v Everton FC pre season match at Generali Arena Vienna. Apostolos Vellios scores for Everton
- Ο διεθνής μας παίκτης Απόστολος Βέλλιος μίλησε σήμερα σε εκπομπή του ΑΡΕΝΑ 89,4 της Θεσσαλονίκης και είπε μεταξύ των άλλων ".. δέν έχω ξαναζήσει τέτοιες στιγμές... ο κόσμος της Πιερίας ήταν συγκλονιστικός και μοναδικός... μας έδωσε φτερά.... μας έδωσε τη δύναμη να ανατρέψουμε ένα παιγνίδι που δέν ανατρέπεται εύκολα με 9 παίκτες... μέσα στη βροχή να μας στηρίζει.. να τραγουδά τον Εθνικό Υμνο... να τραγουδά το Μακεδονία ξακουστή..... δικαιωματικά και το επόμενο παιγνίδι πρέπει να γίνει στην Κατερίνη... η ψυχολογία μας θα είναι ανεβασμένη.."
 - Ο αρχηγός της τουρκικής αποστολής όταν έληξε το ματς μας είπε «respect». Έμεινα έκπληκτος γιατί παρά τη καταρρακτώδη βροχή όλοι οι φίλαθλοι παρέμειναν στη θέση τους και εμψύχωναν συνεχώς τα παιδιά. Η άψογη συμπεριφορά τους είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας».
Αφετέρου οι φίλαθλοι της Κατερίνης, έδειξαν πώς έχουν ποιότητα, ξέρουν απο ποδόσφαιρο και έδειξαν τη δίψα τους για το ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.Εδωσαν φτερά στα παιδιά της Εθνικής και ήταν εκείνοι που συμπλήρωσαν το αριθμητικό μειονέκτημα της ομάδας μας, η οποία αγωνίστηκε με πάθος παρασυρόμενη απο το πάθος του κοινού.Χίλια μπράβο στον κόσμο της Πιερίας.Χιλια μπράβο στους διοργανωτές.
Η Πιερία έδειξε το δρόμο...

Δημήτρης Καλαίτζής

Ελλάς-Τουρκία 2-1 Οι ήρωες... παίζουν σαν Έλληνες

Αγωνιζόμενη με εννέα παίκτες από το 25΄ και μένοντας πίσω στο σκορ στο 11΄, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 2-1 της Τουρκίας, σε έναν αγώνα που δύσκολα θα ξεχαστεί από τους 4.000 φίλους της ομάδας στο Α΄ ΔΑΚ Κατερίνης..........


Οι Έλληνες διεθνείς με ψυχή και μυαλό κατάφεραν να κάνουν πλεονέκτημα το αριθμητικό μειονέκτημα και με τα γκολ των Καρέλη στο 62΄ και Μπουχαλάκη στο 89΄ απέκτησαν προβάδισμα για την πρόκριση στα μπαράζ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2013/15.

Ο αγώνας άρχισε με τις χειρότερες αγωνιστικές συνθήκες για την Εθνική, καθώς μόλις στο 9΄ ο Πορτογάλος διαιτητής Σοάρες Ντίας υπέδειξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων και απέβαλλε με κόκκινη κάρτα τον Τριανταφυλλόπουλο σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Τσαγκιράν (δεν υπήρξε επαφή). Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα δύο λεπτά αργότερα ο Μπάσαν.

Η Εθνική δέχθηκε νέο πλήγμα στο 25΄, όταν ο Κίτσιου μάρκαρε αντιαθλητικά τον Ερντογάν και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ελληνική ομάδα με εννέα παίκτες στο γήπεδο. Εντούτοις, η Εθνική έχασε απίστευτη ευκαιρία στο 29΄, όταν ο Καρέλης με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή, ύστερα από τη σέντρα του Μαυρία, έστειλε τη μπάλα να βρει το δεξί δοκάρι της εστίας των Τούρκων.

Οι φιλοξενούμενοι, έχοντας το πλεονέκτημα των δύο παραπάνω παικτών, επιχείρησαν, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, να διασπάσουν με οργανωμένο τρόπο την ηρωική ελληνική άμυνα, ενώ οι Έλληνες διεθνείς προσπαθούσαν με βαθιές μπαλιές να βρουν τον Καρέλη στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας ή να απειλήσουν σε στημένες φάσεις. 

Η ψυχή των νεαρών παικτών μας τους ώθησε στην ισοφάριση στο 62ο λεπτό με το ασύλληπτης ομορφιάς ψηλοκρεμαστό σουτ του Καρέλη έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάλι ύστερα από συνεργασία με τον Μαυρία. Μετά το ελληνικό γκολ ακολούθησε παιχνίδι άγριας ομορφιάς, με τους Έλληνες διεθνείς να καθηλώνουν τους αντιπάλους με την αυτοθυσία τους.
 Η Τουρκία έφτασε κοντά στο γκολ στο 83΄, όταν ο Ερντογάν σούταρε ανενόχλητος άουτ, ενώ και ο Καρέλης στο επόμενο λεπτό σούταρε ψηλά άουτ από το ημικύκλιο της περιοχής. Ο άθλος της Εθνικής ολοκληρώθηκε στο 89΄ με το πλασέ του Μπουχαλάκη (ασίστ ο Λυκογιάννης).

Ο κ. Σοάρες Ντίας παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τους Καρέλη, Μπάλλα, Μπερμπέρ, Αϊχάν, Τσαγκιράν.

ΕΛΛΑΔΑ: Διούδης, Κίτσιου, Κούρος, Τριανταφυλλόπουλος, Κουρμπέλης, Μπάλλας, Λαγός, Μαυρίας (76΄ Βέλλιος), Κολοβός (66΄ Μπουχαλάκης), Καρέλης, Γιαννιώτας (46΄ Λυκογιάννης)

ΤΟΥΡΚΙΑ: Οζέρ, Τσορεκτσί, Μπερμπέρ (60΄Τσιφτσί), Τσαλίκ, Αϊχάν, Ουτσάν (70΄ Ντεμιρσί), Μπάσαν, Κάρα (77΄ Ουνάλ), Τσαγκιράν, Οζιακούπ, Ερντογάν

Κώστας Τσάνας: Η άψογη συμπεριφορά των φιλάθλων, καλό μάθημα για όλους μας

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Τσάνας και οι δύο σκόρερ της Εθνικής Ελπίδων Νίκος Καρέλης και Ανδρέας Μπουχαλάκης μίλησαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την απίστευτη νίκη της ελληνικής ομάδας κόντρα στην Τουρκία.
Τσάνας: «Τεράστια ψυχή και πίστη»
Κώστας Τσάνας: «Μερικές φορές, όπως σήμερα, τα λόγια χάνουν τη σημασία τους. όλα τα παιδιά είτε αγωνίστηκαν είτε όχι, έδειξαν ότι έχουν μπροστά τους λαμπρό μέλλον και έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν κάτω από αντίξοες συνθήκες για να πάρουν τη νίκη.
Έχουν εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους και τεράστια ψυχή και πίστη. Το να τους δώσω συγχαρητήρια είναι λίγο.
Μας χαροποιεί το γεγονός ότι ο αρχηγός της τουρκικής αποστολής όταν έληξε το ματς μας είπε «respect». Έμεινα έκπληκτος γιατί παρά τη καταρρακτώδη βροχή όλοι οι φίλαθλοι παρέμειναν στη θέση τους και εμψύχωναν συνεχώς τα παιδιά. Η άψογη συμπεριφορά τους είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας».

Ανδρέας Μπουχαλάκης: 
«Παρακολουθήσατε όλοι σας μια μεγάλη προσπάθεια και μια απίστευτη νίκη. Όταν όλοι απογοητεύθηκαν, εμείς συνεχίσαμε απτόητοι την προσπάθειά μας και φτάσαμε σε έναν θρίαμβο. Η ελληνική καρδιά και ψυχή, μαζί με το οργανωμένο σχέδιο έφερε μια ακόμη μεγάλη νίκη για την Εθνική».
Νίκος Καρέλης: «Φαινόταν δύσκολο, αλλά εμείς πιστεύαμε στην ανατροπή! Κρατήσαμε πίσω με πάθος και θέληση και στην επίθεση ψάχναμε με μυαλό την ευκαιρία για να πετύχουμε γκολ. Αξίζουν πολλά μπράβο στους φιλάθλους. Πιστεύω ότι και στα δύο τελευταία ματς θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε: τη νίκη».


Από την πλευρά του, ο Τούρκος προπονητής, Αμπντουλάχ Ερκάν, δήλωσε: Το ματς άρχισε καλά για μας, όμως δεν μπορέσαμε να πετύχουμε δεύτερο γκολ. Όταν η Ελλάδα ισοφάρισε, νιώσαμε την πίεση και κάναμε κι εμείς κάποιες ευκαιρίες. Ήταν ένα κακό ματς για την ομάδα μας. Αντιθέτως, η Ελλάδα έπαιξε εξαιρετική άμυνα και δίκαια νίκησε.

Ελλάδα-Τουρκία (φώτο)