ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

«Καίει» την κυβέρνηση έγγραφο-βόμβα που έφτασε στη Βουλή


«Κόλαφο» για την κυβέρνηση και την κεντρική διοίκηση αποτελεί έγγραφο «βόμβα» του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Π. Καμμένου με το οποίο έρχονται στο φως 14 νομοθετικές ρυθμίσεις που «καλύπτουν  αναδρομικά παραβάσεις ή απαλλάσσουν σε παρόντα και μέλλοντα χρόνο από ευθύνες δημοσίων λειτουργών».

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Ρακιντζής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είχε κάνει λόγο για «ιδιότυπη ασυλία των επωνύμων και για εμπόδια στο έργο του, όποτε προσπαθεί να ελέγξει επωνύμους» καθώς και για «απαλλαγή των ΔΕΚΟ από ευθύνες, γεγονός που υποκρύπτει αμνηστία εξαιτίας νόμου που ψήφισε η Βουλή».

Τα «εμπόδια» - όπως αναφέρει ο γενικός επιθεωρητής – αφορούν «στη μη σύμπραξη ή αποστολή απαραίτητων για τον έλεγχο στοιχείων, στη μη υλοποίηση πορισμάτων και εκθέσεων ελέγχου, στην αποφυγή αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών εμπλεκόμενων υπαλλήλων, οργάνων ή λειτουργών του δημόσιου τομέα (ειδικά των αιρετών).

Πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που ζήτησε από τον γενικό επιθεωρητή να μην υποδεικνύονται πλέον εκ μέρους του συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων ή ακόμα και εμπλεκομένων σε υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών με το αιτιολογικό ότι οι φορολογικοί έλεγχοι προγραμματίζονται πλέον από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου με συγκεκριμένες εντολές προς τις ΔΟΥ.

Οι υποθέσεις είναι: 

1) Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων: το 2009 εντοπίσθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ. Οι υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε διώξεις για απιστία στα μέλη του ΔΣ του ΟΣΚ, αλλά με το άρθρο 39 παρ. 12 του νόμου 4024/2011 νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά οι υπερβάσεις.

2) ΟΚΑΝΑ: το 2010 διαπιστώθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, που επιβεβαιώθηκαν από το ΓΛΚ και η έκθεση της ΓΕΔΔ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Με το άρθρο 111 του νόμου 4172/2013 δεν αναζητούνται οι καταβληθείσες πάσης φύσεως υπερβάσεις.

3) δημοτικές επιχειρήσεις: οι νόμοι 4071/2012 και 4170/2013 διέγραψαν τα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια η 49/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές, αποφάνθηκε ότι απαλλάσσονται οι διοικούντες τις δημοτικές επιχειρήσεις από κάθε προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, αλλά και οι συνυπόχρεοι ιδιώτες.

4) διάταξη 20 ημερών: με το άρθρο 1 παρ. ΙΕ.12 του νόμου 4254/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις κ.λπ. από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες κ.λπ., και, άρα, δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία. Η διάταξη αυτή έμεινε για 20 μέρες και επανήλθε η προηγούμενη! «Δημιουργείται μείζον θέμα, καθόσον για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις θα γίνει επίκληση της ευνοϊκότερης διάταξης, έστω και αν ίσχυσε για μία ημέρα» τονίζει ο Λ. Ρακιντζής.

5) ΟΑΕΕ: με το άρθρο 20 παρ. 6 εδάφιο β του νόμου 4255/2014 παύουν οριστικά οι εκκρεμείς ποινικές διώξεις που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζόμενες με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

6) επιδόματα υπουργείου Υγείας: με το άρθρο 51 παρ. 9 του νόμου 3918/2011 παύει η αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων κ.λπ. φορέων του υπουργείου Υγείας για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2005 έως 31 Σεπτεμβρίου 2010 και η εκ των υστέρων άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών.

7) δωροδοκία: με το άρθρο 68 του νόμου 4139/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα και ορίσθηκε ότι "δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης". Τελικά, ύστερα από έντονες αντιδράσεις, και της ΓΕΔΔ, η διάταξη αυτή καταργήθηκε με τον νόμο 4198/2013.

8) PSI: με το άρθρο 3 παρ. 8, 9 και 10 του νόμου 4046/2012 απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν την συμμετοχή στους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, αλλά και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του ελληνικού δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ’ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

9) ιδιωτικοποιήσεις: με το άρθρο 31 παρ. 4 ου νόμου 4141/2013 αναστέλλεται η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για οφειλές των εταιρειών προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς, περιφέρειες και δήμους. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευθεί μέτρα εκτέλεσης, είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της στο ΤΑΙΠΕΔ είτε μέχρι να τεθεί σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οι ποινικές διώξεις.

10) δάνεια τραπεζών: στο άρθρο 78 του νόμου 4176/2013 ορίσθηκε ότι δεν συνιστά απιστία για τον πρόεδρο, τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη των τραπεζών η σύναψη δανείων με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούνται δύο προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας, β) τηρήθηκαν οι κανονιστικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

11) ΛΑΡΚΟ: με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 4224/2013 ορίσθηκε ότι τα μέλη του ΔΣ ή άλλου συλλογικού οργάνου της ΛΑΡΚΟ δεν έχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν την αποκρατικοποίηση ή την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. Επίσης δεν έχουν ευθύνη για χρέη της προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ και οργανισμούς του δημοσίου.

12) αγροτικοί συνεταιρισμοί: με το άρθρο 19 του νόμου 4224/2013αναστέλλονται όλες οι ποινικές διώξεις για προέδρους και μέλη ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και για τα στελέχη τους (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, διαχειριστές, γραμματείς, ταμίες) με την προϋπόθεση ότι οι συνεταιρισμοί συγχωνεύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση.

13) ιδρύματα πρόνοιας: με το άρθρο 55 του νόμου 4262/2014 αναστέλλεται από την υπογραφή συμφώνου εξυγίανσης η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχουν πτωχευτικό χαρακτήρα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων.

14) ταβέρνες Σχινιά: με το άρθρο 63 του νόμου 4280/2014 ο υπουργός Περιβάλλοντος (ύστερα από τροπολογία 6 βουλευτών), και παρά την αντίθετη απόφαση του ΣτΕ, έδωσε παράταση ενός χρόνου στη λειτουργία έξι ταβερνών στο εθνικό πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα, οι οποίες λειτουργούσαν αυθαίρετα.
Κράτος παραβάτης

Aποδείξεις προσκόμισε στη Βουλή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες εμπλοκής των εκάστοτε κυβερνήσεων, που με νομοθετικές παρεμβάσεις έρχονται -κατόπιν εορτής- να καλύψουν παραβάσεις και ευθύνες δημοσίων λειτουργών. Η δράση του Γενικού Επιθεωρητή φαίνεται ότι προκαλεί ήδη ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις, με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να ζητεί από τον Λ. Ρακιντζή να περιορίσει το έργο του.

Ζητούν να σταματήσει να υποδεικνύει συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, ακόμα και εμπλεκόμενων σε υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, με τη δικαιολογία ότι οι φορολογικοί έλεγχοι προγραμματίζονται από το υπουργείο Οικονομικών. Βάζουν φραγμούς, καθώς επιχειρούν οι ίδιοι να έχουν κάθε έλεγχο των υποθέσεων, που...
θα επιλέξουν να ερευνούν.

Οι υποθέσεις, στις οποίες αναφέρθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής, βγάζουν μάτι και δείχνουν πώς οι κυβερνήσεις καλύπτουν εκ των υστέρων τις παραβάσεις. Ψηφίζουν νόμους στη Βουλή που απαλλάσσουν δημόσιους λειτουργούς από τις ευθύνες τους. Ο έλεγχος στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων το 2009 εντόπισε σοβαρές μισθολογικές υπερβάσεις, ο εισαγγελέας ξεκίνησε διώξεις για απιστία, μέχρι το 2011 που οι υπερβάσεις νομιμοποιήθηκαν και κάθε διαδικασία ελέγχου ακυρώθηκε. Το ίδιο έγινε και έπειτα από έλεγχο το 2010 στον ΟΚΑΝΑ, για να μπει φρένο με νόμο τρία χρόνια μετά.

Μέσα σε μία διετία διεγράφησαν με νόμο τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων, οι διοικήσεις των οποίων απαλλάχθηκαν από κάθε προσωπική ευθύνη, όπως και συνυπόχρεοι ιδιώτες. Φέτος, τροποποιήθηκε άρθρο του Ποινικού Κώδικα, ώστε ορισμένες κατηγορίες προσώπων να μην θεωρούνται, πλέον, υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις. Η διάταξη μπορεί να επανήλθε έπειτα από ένα 20ήμερο, αλλά για τις εκκρεμείς υποθέσεις οι κατηγορούμενοι μπορούν να την επικαλεστούν.

Σειρά άλλων νομοθετικών διατάξεων αφορούν σε εκκρεμείς ποινικές διώξεις για διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ, επιδόματα σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του υπουργείου Υγείας, μέλη διοικήσεων τραπεζών, αγροτικούς συνεταιρισμούς κ.ά. Η πρακτική αυτή προσβάλλει τους απλούς πολίτες, στους οποίους το κράτος δείχνει σε κάθε ευκαιρία το άγριο πρόσωπό του και ακυρώνει την ουσία της νομοθετικής εξουσίας, που αποτελεί πυλώνα σε ένα κράτος δικαίου. Ροκανίζει την ίδια την υπόσταση της δημοκρατίας.

Από enet

Λοβέρδος: Ελέγχει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος την σελίδα στο Facebook που κινητοποίησε τους μαθητές


Στο περιθώριο των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων για την σελίδα στο facebook, μέσω της οποίας καλούνται μαθητές σε καταλήψεις σχολείων και τόνισε τα εξής:

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου επικοινώνησα με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και με τον κ. Μανώλη Σφακιανάκη και τους είπα ότι αν είναι μαθητική η σελίδα στο facebook έχει καλώς, είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας...
από μαθητές. Αν, όμως, είναι ένας άνθρωπος μίας άλλης ηλικίας που θέλει να καθορίσει την λειτουργία των σχολείων τότε υπάρχει πρόβλημα. Ζήτησα το σχετικό έλεγχο. Αυτό έγινε προς τον κ. Σφακιανάκη χθες το βράδυ και μετά την συζήτηση που είχαμε, σήμερα το πρωί προς την κα Κοτζαμάνη.


Από alfavita μέσω Σίβυλλα

Από σήμερα σε όλη την Ελλάδα...

Δεν ξεχνώ: Αντωνάκη, πού είναι το δωρεάν Wi-Fi; - Πέρασε ο χρόνος!


Μοντάζ "Το Γρέκι"

Θέλω να τους δω...


Καταδίκη μαθητών για κατάληψη στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας! Ξεπέρασαν τα πιο κτηνώδη φασιστικά καθεστώτα οι δικαστές του καθεστώτος! Πως θα μπορούν οι "δικαστές" του Δ' Ράιχ να κοιμηθούν, να κοιτάνε στα μάτια τα παιδιά τους;


Ο Λοβέρδος καρφώνει όλους για να σώσει τον κώλο του... υπερασπίστηκε τις κινητοποιήσεις και παίρνει αποστάσεις από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, την κυρία που ξεφτίλισε, την έκανε ρόμπα ξεκούμπωτη ΚΑΙ ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης


Nick Paleologos / SOOC
Κάμψη στο φαινόμενο των καταλήψεων διαπιστώνει ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος και δηλώνει ότι δεν ζήτησε ο ίδιος την παρέμβαση της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Γκουτζαμάνη.

«Δεν καλέσαμε εμείς την εισαγγελέα, απλώς υπενθυμίσαμε τι προβλέπεται για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών», είπε στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός Παιδείας υπερασπίστηκε τις κινητοποιήσεις ως μορφή έκφρασης της ελευθερίας, τόνισε ωστόσο ότι...
δεν πρέπει να χάνονται μαθήματα.
Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε πως «αν συνεχιστούν οι καταλήψεις θα γίνουν αναπληρώσεις τα Σάββατα, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών και αντί της πενθήμερης εκδρομής».
Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι «οι μαθητές έχουν δίκιο, αλλά υπάρχει και το δίκιο μιας πολιτείας που δεν έχει χρήματα».
Αναφορικά με το ζήτημα της τράπεζας θεμάτων είπε ότι δε θα γίνουν αλλαγές και υπερασπίστηκε το σύστημα λέγοντας ότι «η τράπεζα θεμάτων προσπαθεί να αναπτύξει το κριτικό πνεύμα» και πως «είναι θέματα που προσαρμόζονται στη διδακτέα ύλη».
Πάντως, δεσμεύθηκε πως «η διδακτέα ύλη θα μειωθεί» και πως σε αντίθεση με την περασμένη σχολική χρονιά που η τράπεζα θεμάτων δόθηκε στα σχολεία λίγο πριν τις εξετάσεις, «φέτος θα δοθεί από τώρα και τα θέματα θα είναι προσαρμοσμένα στη διδακτέα ύλη».
Στόχος, πρόσθεσε, «είναι να φύγουν οι μαθητές από τα φροντιστήρια».
Από thepressproject, μέσω "Το Γρέκι"

Πώς να κρυφτείς Αγαπούλη απ' τα παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα!


Αυτή η γενιά θα γκρεμίσει μνημόνια και θα τιμωρήσει τους δωσίλογους!

Τους κλέψανε τα όνειρα, τους κλέψανε το μέλλον και τους απαγορεύουν ακόμα και τα ψελλίσουν ότι θέλουν μια καλύτερη παιδεία -> Εισαγγελική παρέμβαση για τις καταλήψεις

Εντολή προς τους εισαγγελείς της χώρας να παρεμβαίνουν όπου υπάρχουν καταλήψεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων ζητεί η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη.
Η εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου παραπέμπει σε εγκύκλιο του... προκατόχου της Ιωάννη Τέντε ο οποίος το 2011  επεσήμαινε οτι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που πραγματοποιούνται καταστροφές  σε σχολεία οι εξωσχολικοί ενήλικοι δράστες θα πρέπει να παραπέμπονται στο Αυτόφωρο. Παραλληλα σε περιπτώσεις " εξεζητημένης εγκληματικής" συμπεριφοράς από ανήλικους μαθητές  ο κ. Τέντες ζητούσε να ερευνάται αν υπάρχει παραμέληση εποπτείας από τους γονείς τους, έτσι ώστε να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.
Αξίζει να σημειωθεί , ωστόσο ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν καταστροφές στα σχολεία για να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση θα πρέπει ο διευθυντής να ενημερώσει τις αρχές οτι στους χώρους του σχολείου έχουν εισέλθει εξωσχολικά άτομα.
Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι  επέστρεψαν στις αίθουσες οι μαθητές σε Ναύπλιο, Κρανίδι και Μεγαλόπολη, συνεχίζουν την αποχή οι μαθητές του Άργους.
Σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο υφυπουργός Παιδείας Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, ανέφερε: «Καταλήψεις παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται λίγο πριν την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου. Δεν είναι τυχαίο αυτό», είπε ο υφυπουργός και προειδοποίησε ότι εάν οι καταλήψεις ξεπεράσουν τις τρεις μέρες θα ενεργοποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει να διεξαχθούν μαθήματα μέσα στο διάστημα των διακοπών του Πάσχα και πρόσθεσε: «Μέχρι τρεις μέρες κατάληψη, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά αν ενταθεί το φαινόμενο, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πρόβλημα με τη διδακτέα ύλη και εκεί έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε είτε το Προεδρικό Διάταγμα είτε, αν δούμε ότι εντείνεται, να το τροποποιήσουμε και να εντάξουμε πέραν των ημερών του Πάσχα κάποια Σάββατα, ημέρες εορτών ή σχολικών εκδρομών. Θα το δούμε, ανάλογα με την εξέλιξη».
Ο κ. Δερμεντζόπουλος ανέφερε, επίσης, στο Βήμα FM πως «το υπουργείο Παιδείας δεν λαμβάνει, ούτε πρόκειται να λάβει μέτρα καταστολής, διότι ακούμε τα αιτήματα των μαθητών».
Συλλήψεις μαθητών και γονέων στη Λαμία
Συλλήψεις μαθητών και γονέων με αφορμή τις καταλήψεις στα σχολεία της Φθιώτιδας πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Λαμία.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα έγινε επέμβαση από την αστυνομία παρουσία Εισαγγελέα στο 1ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη.
Στον χώρο του σχολείου, όπως αναφέρει το «lamiareport»,  βρέθηκαν εννέα ανήλικοι μαθητές οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν με εντολή Εισαγγελέα και οι οκτώ από τους κηδεμόνες τους.
Τελικά στις τέσσερις τα ξημερώματα μαθητές και γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία και θα παραπεμφθούν σε δίκη.
Οι μαθητές με την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης και οι γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.
Μειώθηκαν τα υπό κατάληψη σχολεία σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία
Μειώθηκε σήμερα ο αριθμός των υπό κατάληψη σχολείων σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τα υπό κατάληψη γυμνάσια και λύκεια φθάνουν τα 48, ενώ χθες τα κατειλημμένα από μαθητές σχολεία, ξεπερνούσαν τα 100. Ειδικότερα υπό κατάληψη βρίσκονται 15 σχολεία στην Αχαΐα, 20 στην Ηλεία και 13 στην Αιτωλοακαρνανία.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Γιώργος Παναγιωτόπουλος «η μείωση του αριθμού των υπό κατάληψη σχολείων δείχνει ότι πρυτανεύουν η λογική και η ψυχραιμία».
Από kathimerini, μέσω "Το Γρέκι"

Κι η εισαγγελέας του ΑΧΡΕΙΟΥ ΠΑΓΚΟΥ, αυτή που έκανε ρόμπα ξεκούμπωτη ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης... ζητάει ν' ασκηθούν διώξεις στους μαθητές! Πόσο περισσότερο θα ξεφτιλίσετε τη δικαιοσύνη ξεφτιλισμένες ρόμπες;


Η σύνθεση του δικαστηρίου που καταδίκασε τους ανήλικους μαθητές "στο Όνομα του Ελληνικού Λαού"... τώρα στη δημοσιότητα! Ο Ελληνικός Λαός θέλει να γνωρίζει αυτούς που στο όνομά του σπίλωσαν, τρομοκράτησαν μαθητές... για χάρη του Δ' Ράιχ!


«Ερχεται» η Αμερικανική Οικονομική Αστυνομία στην Ελλάδα - Ελεγχοι - φωτιά στα εισοδήματα των φορολογούμενων


«Ερχεται» η Αμερικανική Οικονομική Αστυνομία στην Ελλάδα - Ελεγχοι - φωτιά στα εισοδήματα των φορολογούμενων
Με βάση το οικονομικό προφίλ των φορολογούμενων και με "μπούσουλα" τον εγχειρίδιο της Οικονομικής Αστυνομίας των ΗΠΑ οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών ετοιμάζονται για τους φορολογικούς ελέγχους στη μεταμνημονιακή εποχή.
Οπως είχε αποκαλύψει η «Η» τον Αύγουστο, θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι της αμερικανικής οικονομικής αστυνομίας IRS. Συγκεκριμένα έγραφε τότε η «Η»:
Tα παλαιού τύπου τεκμήρια διαβίωσης φεύγουν, έρχονται τα τεκμήρια νέου τύπου. Για πρώτη φορά από το 1978 που πρωτοεφαρμόστηκαν τα τεκμήρια, το υπουργείο Oικονομικών επιχειρεί τον «εκσυγχρονισμό», εγκαταλείποντάς τα ως πεπαλαιωμένη μέθοδο προσδιορισμού του εισοδήματος που προκαλεί αδικίες χωρίς να συντελεί στην αποκάλυψη του πλούτου.
«Ερχεται» η Αμερικανική Οικονομική Αστυνομία στην Ελλάδα - Ελεγχοι - φωτιά στα εισοδήματα των φορολογούμενων
O ηλεκτρονικός εξοπλισμός και η διασύνδεση των υπηρεσιών με τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις συναλλαγών των φορολογουμένων μπορεί να σκιαγραφήσουν με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια το προφίλ και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η οικονομική ευρωστία τους. Oι αρμόδιες υπηρεσίες αντιλαμβάνονται τώρα ότι είναι σε θέση να ελέγχουν σχεδόν όλες τις δαπάνες, κρυφές ή φανερές, του φορολογούμενου και μέσω αυτών να διαπιστώσουν εάν δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα στη φορολογική δήλωση.
Oυσιαστικά θα πρόκειται για την εφαρμογή της μεθόδου που ακολουθεί εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια η περίφημη υπηρεσία IRS των HΠA. Έτσι θα μπορεί να συνδεθεί και να παρακολουθήσει τις δαπάνες των ύποπτων για φοροδιαφυγή μέσω αεροπορικών και ταξιδιωτικών εταιρειών, να καταγράψει μεγάλες αγορές πολυτελών ειδών και φυσικά αυτοκινήτων και ακινήτων.
Σύμφωνα με το Mega, η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω των τεκμηρίων κρίνεται αποτυχημένη και όπως φαίνεται τα τεκμήρια μπαίνουν για πάντα στο "συρτάρι". Κλάδοι και επαγγέλματα με ιστορικό φοροδιαφυγής θα μπουν πρώτοι στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών μηχανισμών.
Οι έλεγχοι, που ήδη διενεργούνται πιλοτικά σε υποθέσεις με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον, θα είναι κατά βάση δειγματοληπτικοί ενώ με το αποκαλούμενο risk analysis, δηλαδή ειδικά κριτήρια με τα οποία οι υπηρεσίες θα τίθενται σε κατάσταση "κόκκινου" συναγερμού, θα εντοπίζονται περιπτώσεις με μεγάλη πιθανότητα φοροδιαφυγής.
Οι ελεγκτές θα περνούν από το "μικροσκόπιο" δαπάνες που αφορούν πάγια έξοδα κατοικίας, γραφείου, ιδιωτικών σχολείων και κλινικών, πληρωμές σε πιστωτικές κάρτες και δόσεις δανείων, ιδιωτικές ασφάλειες καθώς επίσης λογαριασμούς ΔΕΚΟ και κινητής τηλεφωνίας.
Όλες οι δαπάνες θα διασταυρώνονται με τα εισοδήματα από μισθούς, άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, επιδόματα, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Επίσης θα παίζει ρόλο η περιουσιακή κατάσταση, τα έργα τέχνης που έχει κάποιος φορολογούμενος στην κατοχή του, τα κοσμήματα και οι καταθέσεις.
Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, "Ανατροπή", ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, συνέδεσε το ενδεχόμενο φοροαπαλλαγών με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Μόνιμη γίνεται και η ρύθμιση για τα Τέλη Κυκλοφορίας, όσων παίρνουν πίσω τις πινακίδες, καθώς θα επιβαρύνονται μόνο για τους μήνες που απομένουν ως το τέλος του έτους. Ως και πέρυσι, όποιος ήρε το καθεστώς ακινησίας, έπρεπε να πληρώνει Τέλη για το σύνολο του έτους.
Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ της «Η»

Νέο αρχαιολογικό θρίλερ: Βρέθηκε ο Δούρειος Ιππος; (δείτε τις φωτό)


Νέο αρχαιολογικό θρίλερ: Βρέθηκε ο Δούρειος Ιππος; (δείτε τις φωτό)
Πολύ κοντά στην ανακάλυψη του Δούρειου Ιππου υποστηρίζει ότι βρίσκεται ομάδα Τούρκων αρχαιολόγων που πραγματοποιεί ανασκαφές στο σημείο όπου εικάζεται ότι βρισκόταν η ιστορική πόλη της Τροίας, στον λόφο του Χισαρλίκ της Τουρκίας.
Οι ισχυρισμοί τους στηρίζονται στην ανακάλυψη μιας μεγάλης δομής από ξύλινες πλάκες που εικάζουν ότι ανήκε στο μυθικό ομηρικό κατασκεύασμα.
Οπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, βρέθηκαν δεκάδες ξύλινες πλάκες, πάνω από 15 μέτρα μήκος, οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για κατασκευή πλοίων. Οι αρχαιολόγοι τις ανακάλυψαν δεμένες μαζί, με ασυνήθιστο τρόπο, σε μια περιοχή που ανήκει στην πόλη της Τροίας.
Η δομή που βρέθηκε, όπως αναφέρουν, ταιριάζει με την περιγραφή από τον Ομηρο του Δούρειου Ιππου.
Οι Τούρκοι αρχαιολόγοι έχουν επικεφαλής δύο αρχαιολόγους από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, οι οποίοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι πράγματι η ξύλινη δομή ανήκει στον Δούρειο Ιππο. Η Κριστίν Μόρις και ο Κρις Ουίλσον, καθηγητές αρχαιολογίας και οι δύο, πιστεύουν ότι έχουν φθάσει κοντά στην ανακάλυψη της ζωής τους.
Νέο αρχαιολογικό θρίλερ: Βρέθηκε ο Δούρειος Ιππος; (δείτε τις φωτό)
«Οι αναλύσεις που κάναμε και οι έλεγχοι μας πείθουν ότι αυτά τα κομμάτια ξύλου χρονολογούνται από τον 12ο και 11ο αιώνα π.Χ.» υποστηρίζει η καθηγήτρια Μόρις. «Υπάρχουν πολλές πηγές για το θέμα του Τρωικού Πολέμου. Η δομή των ξύλων επίσης ταιριάζει με πολλές πηγές της αρχαιότητας. Δεν θέλω να φανώ υπεραισιόδοξος, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι βρήκαμε τον πραγματικό Δούρειο Ιππο», δηλώνει ο καθηγητής. Πηγή worldnewsdailyreport.com

Αληθινά σενάρια εξάπλωσης πανδημίας σε όλο τον πλανήτηΤα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, που έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις και τον χρόνο που χρειάζεται κανείς να τις διανύσει, έχουν εκμηδενίσει και τον χρόνο που 
απαιτείται γι να μεταδοθεί σε όλον τον πλανήτη μια πανδημία που θα φέρει τν καταστροφή! Τν έγκαιρη πρόγνωση της μετάδοσης μιας τέτοιας πανδημίας επιχείρησαν να καταστήσουν δυνατή Γερμανοί ερευνητές, οι οποίοι δημιούργησαν ένα πρωτοπόρο σύστημα προσομοίωσης, το οποίο είναι βασισμένο στα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα των θεωρητικών φυσικών του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, το πολύ μεγάλης κυκλοφορίας αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο μπορεί να αποτελέσει έναν κόμβο που θα εξαπλώσει έναν ιό σε μεγάλη ακτίνα στον πλανήτη μέσα σε μέρες!

Χρησιμοποιώντας δεδομένα απ τν επιδημία του ιού SARS το 2003 και του Η1Ν1 το 2009, ο θεωρητικός φυσικός Ντιρκ Μπρόκμαν και οι συνάδελφοί του κατάρτισαν αυτό το νέο μοντέλο, το «παγκόσμιο δίκτυο κινητικότητας» για την πρόβλεψη του χρόνου «άφιξης» της επόμενης παγκόσμιας πανδημίας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Χρειάστηκε να αναλύσουν δεδομένα τριών ετών από αεροπορικές εταιρίες για να διαπιστώσουν πώς επιδρούν οι αποστάσεις και να καταλήξουν σε μια γενική εξίσωση που θα αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο πρόγνωσης.

Στο βίντεο που δημιούργησαν με την προσομοίωση της εξάπλωσης της πανδημίας μέσω του αεροδρομίου του Χίθροου φαίνεται ότι εκτός από την Ευρώπη η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, στην Ταϊλάνδη, στη Ρωσία και στη συνέχεια στη Νότια Αφρική, στην Ινδία, στην υπόλοιπη Ασία και, τέλος, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αντίστοιχες προσομοιώσεις έγιναν επίσης για την πόλη του Μεξικού και το Σικάγο, και αποδεικνύουν ότι η έκφραση «φτερνίζεται η Ευρώπη κ κρυολογεί η Κίνα» δεν αποτελεί μόνο φαινόμενο που αφορά τις οικονομικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.

Με το μοντέλο αυτό οι Γερμανοί ερευνητές δημιούργησαν χάρτη της μετάδοσης του κολοβακτηριδίου E. coli στη Γερμανία, βασισμένοι στα δρομολόγια των φορτηγών διανομής τροφίμων σε όλη τη χώρα!

Τελικά το Μέγεθος μετράει;

"Δεν κουβαλάω μεζούρα στο κρεβάτι ώστε να μπορώ να σας δώσω με ακρίβεια πόντους, αυτό όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι το ότι έχω πάει με άνδρες των οποίων το πέος ήταν από πολύ μικρό έως τεράστιο. Και το μεγάλο μάθημα που πήρα είναι το εξής: το μέγεθος δεν είναι εκείνο που κάνει κάποιον να είναι καλός στο σεξ."
Η Rachel Kramer Bussel, συγγραφέας και αρθρογράφος σε σεξουαλικά θέματα, εξομολογείται: Το καλύτερο σεξ που έκανα, μερικές φορές ήταν με άνδρες που το πέος ήταν κάτω από 15 εκατοστά.

Ψάχνουμε για προικισμένους;

Εάν θέλετε αποδείξεις ότι το να βρεις κάποιον προικισμένο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάνοντας σεξ μαζί θα σε ικανοποιήσει απόλυτα, μην κοιτάτε πολύ μακρυά, πάρτε ως παράδειγμα τον άνθρωπο που διαθέτει το παγκόσμιο ρεκόρ μήκους πέους. Τον Jonah Falcon, με 40,5 πόντους πέος!
Δεν γνωρίζω τίποτε για τη σεξουαλική του δραστηριότητα και κάτι μου λέει ότι το μόνο πράγμα που μπορείς να ζηλέψεις από αυτόν είναι η φήμη και η αναγνώριση που του πρόσφερε το φυσικό του... χάρισμα.
Η τουλάχιστον θα έλεγα ότι αν... ψώνιζα πέη, αυτό το μέγεθος δεν θα μου πήγαινε καθόλου! Το μεγάλο δεν είναι πάντα και το καλύτερο. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι γυναίκες μερικές φορές δεν μιλάνε για το μέγεθος του πέους, αλλά δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των γυναικών σαρώνει τον κόσμο για να βρει το μεγαλύτερο πέος που θα μπορούσε να ταιριάξει μέσα της.

Το μέγεθος αγχώνει...

Η ανησυχία για το μέγεθος του πέους επιδρά αρνητικά στη σεξουαλική ζωή. Είναι ολοφάνερο, νομίζω, ότι αν σκεφθούμε ότι δεν θα έχουμε καλή απόδοση όταν πρόκειται να κάνουμε σεξ με κάποιον, η σκέψη αυτή θα επηρρεάσει την απόλαυσή μας.
Ο Francisco Ramirez, διεθνώς αναγνωρισμένος σεξολόγος, λέει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις που αντιμετωπίζει είναι άντρες που τον ρωτούν για το μέγεθος του πέους.
«Οταν ένας άντρας ανησυχεί για το μέγεθος του πέους του, τότε θα επηρρεαστεί η ικανότητά του στο σεξ. Εχω περιπτώσεις ανδρών, οι οποίοι επειδή πίστευαν ότι το μέγεθος του πέους τους ήταν κάτω από τον μέσο όρο, ένοιωθαν ανασφαλείς στη διάρκεια του σεξ, δεν είχαν κανονική στύση και γενικώς υπέφεραν στη σεξουαλική τους ζωή», λέει.

Το πρότυπο του Πορνοστάρ

Σύμφωνα με τον Ramirez, αλλά και τον σεξολόγο Ian Kerner, το πρόβλημα στους άνδρες είναι το πορνό. Αλλά αυτή η ερμηνεία δεν μου φαίνεται εμένα ότι είναι η πραγματική αιτία.
Αν κάποιος δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη φαντασία από την πραγματικότητα, αν δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτοί οι προικισμένοι που βλέπει στις τσόντες είναι ο μικρός αριθμός των επαγγελματιών στην πορνό βιομηχανία, τότε θα πρέπει να ανησυχεί για πολύ περισσότερα πράγματα από το μέγεθος του πέους του. Είναι κάτι αντίστοιχο με τις γυναίκες, οι οποίες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν όλες να είναι τα μοντέλα της Victoria Secret.

Με ό,τι σε προίκισε η Φύση...

Δεν υποστηρίζω ότι η ανασφάλεια των ανδρών σχετικά με το πέος τους δεν έχει κάποια βάση, εκείνο που λέω είναι ότι ο καθένας πρέπει να είναι ικανοποιημένος με ότι τον προίκισε η φύση και να κοιτάξει να κάνει το καλύτερο που μπορεί με αυτό. Πάρτε για παράδειγμα τον Alan Weider, ο οποίος έγραψε το «Year of the Cock». Αυτοσαρκαζόταν και έλεγε στους άνδρες με μικρά πέη ότι εκείνοι είναι περιζήτητοι από τις γυναίκες που θέλουν να το κάνω από πίσω.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι όταν πήγαινα με άνδρες που ανήκαν στην ανώτερη κλίμακα, δεν σκεφτόμουν ποτέ να τους ανοίξω την πίσω πόρτα, ακόμα και όταν είχα στη διάθεσή μου είχα τόνους λιπαντικού.

Υπάρχει και ο δονητής...

Συμφωνώ ότι ένα από τα θέματα που έχουμε άνδρες και γυναίκες, είναι το τι σκέφτεται ο άλλος. Μεταξύ αυτών είναι και το ζήτημα του μεγέθους, αλλά πιστεύω ότι οι άνδρες πρέπει να σκεφθούν υπεύθυνα την ανασφάλειά τους και να βρουν τρόπους ώστε και να ευχαριστιούνται και να προσφέρουν ευχαρίστηση στο σεξ, ανεξάρτητα με το μέγεθός τους. Κι’ αν στο κάτω-κάτω είσαστε με μια γυναίκα που θέλει να νοιώθει τον κόλπο της να γεμίζει από ένα πέος, υπάρχουν στο εμπόριο ένα σωρό δονητές τους οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί της.
Εντάξει, αυτό δεν είναι πανάκεια, αλλά για μένα, όταν έπαιρνα μέρος σε kinky role-playing με άνδρες, το μέγεθος του πέους δεν ήταν θέμα, εκτός και αν εκείνοι το δημιουργούσαν.
Μπορείς να δοκιμάσεις πολλές στάσεις μέχρι να βρεις ποια σου προσφέρει ευχαρίστηση και αν απλώς δεν μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό σου, βρες ένα τρόπο να το εντάξεις στη σεξουαλική σου ζωή χωρίς να την επηρρεάζει. Μερικοί άνδρες νομίζουν ότι η γυναίκα θυμώνει επειδή τον θεωρεί «μικρό», ακόμα και αν δεν είναι.

"Μεγάλο δεν σημαίνει και καλύτερο"

Οπως λέει και ο Ramirez, «Μεγάλο δεν σημαίνει πάντα και καλύτερο. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι αυξάνει τη σεξουαλική ευχαρίστηση. Ο άνδρας με την καλύτερη σεξουαλική ζωή δεν είναι εκείνος με το μεγαλύτερο πέος».
Νομίζω ότι είναι κάτι ανάλογο όπως το ύψος. Αλλοι είναι κοντοί και άλλοι ψηλοί. Και είναι το μυστήριο της φύσης γιατί σε έκανε δύο μέτρα ψηλό ή σου έδωσε πέος 27 πόντους.
Πάντως εγώ δεν είμαι εκείνη που ψάχνει το μεγάλο μέγεθος. Και νοιώθω ικανοποιημένη με τον εαυτό μου. Το μέγεθος του μυαλού ενός άνδρα με ενδιαφέρει και γι’ αυτό κρατάω κρυμμένη τη μεζούρα μου μακρυά από το κρεβάτι.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ : ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

http://lefteria.blogspot.gr/

 
  Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης διεξάγονται σήμερα οι εκλογές δασκάλων και νηπιαγωγών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά τους συμβούλια. Οι εκλογές άρχισαν στις 09:00 και θα ολοκληρωθούν στις 17:00.

Αγάπησα το μαρτύριο... Η πρώτη ομιλία της Σχολής Γονέων Κατερίνης σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 
 
  Σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 αρχίζει ο νέος Ακαδημαϊκός κύκλος για το 2014-2015 της Σχολής Γονέων - ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Στην Πρώτη εκδήλωση που θα γίνει (εξαιρέτως) Τετάρτη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ.κ. Νεκτάριος θα παρουσιάσει τον... 

"Άγιο Λουκά τον ιατρό Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως" με τον εύγλωττο τίτλο "Αγάπησα το Μαρτύριο" 
Χειρουργήθηκε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος


Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.

Η Λεβερκούζεν γνωστοποίησε την Τρίτη (4/11) πως ο Έλληνας αμυντικός υποβλήθηκε σε χειρουργείο ώστε να αντιμετωπίσει την εξάρθρωση δεξιάς ωμοπλάτης την οποία υπέστη στην προπόνηση της Δευτέρας (3/11).


«Είναι πολύ πικρό νέο για μας, αλλά ειδικά για εκείνον, καθώς είχε βρει ρυθμό και είχε πετύχει σημαντικά γκολ», τόνισε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ρούντι Φέλερ.

Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Πιερίας: Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον Δαμιανό Ευθυμιάδη


Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου ΕΠΣ Πιερίας συγχαίρει το μέλος του Δαμιανό Ευθυμιάδη για το νέο του ορισμό σε αγώνα ChampionsLeague και του εύχεται καλή επιτυχία στην αποψινή του συμμετοχή στο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Δαμιανός Ευθυμιάδης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τα νεώτερα μέλη του Συνδέσμου μας και η παρουσία του στην κορυφαία διοργάνωση στο χώρο του ποδοσφαίρου, τιμά το Πιερικό Ποδόσφαιρο.

Κύπελλο ΕΠΣ Πιερίας: Τελικά αποτελέσματα. Ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση


Αποτελέσματα 3ης φάσης Κυπέλλου ΕΠΣ Πιερίας


Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012- ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ  
1-1 κανονικός αγώνας και παράταση, 6-7 στα πέναλτι.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ    0-4


ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ-ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ       0-7

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ-Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ   0-3

ΠΡΟΟΔΟΣ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ   1-5

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ-Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ      4-0    

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ  -Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ   
1-1  κανονικός αγώνας, στην παράταση 1-3

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ   1-2    


Στην επόμενη φάση περνάνε οι ομάδες:

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Διενέργεια εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας από αέρος.

            
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κατερίνη  31/10/2014
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                     
            ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                               
                                   
                                                                       

                                                                       
        ΘΕΜΑ :
           

            Το Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας σας ενημερώνει ότι στο τελευταίο δεκαήμερο του  μηνός Νοεμβρίου  2014 θα πραγματοποιηθούν ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων για την λύσσα των κόκκινων αλεπούδων στην περιοχή της Π.Ε.Πιερίας.
           
ñ  Τα εμβόλια-δολώματα έχουν χρώμα καφέ (μοιάζουν με σοκολάτα) και έχουν μυρωδιά ψαριού που προσελκύει τις αλεπούδες.
 ñ  Στο εσωτερικό τους έχουν μια πλαστική κάψουλα που περιέχει το εμβόλιο σε υγρή μορφή.
ñ  Αν κάποιος βρει ένα εμβόλιο-δόλωμα στο δάσος δεν πρέπει να το ακουμπήσει. Αν το βρει σε κατοικημένη περιοχή πρέπει να το πιάσει με γάντι ή πλαστική σακούλα και να το μεταφέρει στο Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας ή να το αφήσει σε μία λιγότερο πολυσύχναστη περιοχή και μέσα σε θάμνους έτσι ώστε να μην έρθει σε επαφή με ανθρώπους.
           Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε κυνηγούς,κτηνοτρόφους και κατοίκους ορεινών και ημιορεινών περιοχών.
            Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Τμήματος Κτηνιατρικής Πιερίας:  2351354100 και 2351354104.

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» 12 χρόνια η Eurobank στηρίζει έμπρακτα την Παιδεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελετή βράβευσης στη Βέροια
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στη Βέροια η τελετή βράβευσης των αριστούχων αποφοίτων των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Κιλκίς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Eurobank, «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία».
Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, βραβεύθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2014 οι αριστούχοι μαθητές που διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η Eurobank, απέδειξε για 12η συνεχή χρονιά πως παραμένει πιστή στην υλοποίηση του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό με μεγάλη αναγνώριση καθώς μέσα από αυτό έχουν βραβευθεί έως σήμερα 14.000 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» ξεκίνησε το 2003 και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Eurobank, ο οποίος εδώ και χρόνια εστιάζει την κοινωνική του δράση στους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
Κύριος σκοπός του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των νέων για την κατάκτηση της γνώσης και η αναγνώριση των ικανών και των άξιων που αποτελούν προοπτική και εγγύηση για το μέλλον. Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία διεξαγωγής του, το πρόγραμμα αυτό αποτυπώνει τη σταθερή απόφαση της Eurobank να στηρίζει, διαχρονικά, τις μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και αντανακλά τη βούλησή της για διατήρηση στέρεων και μακρόπνοων δεσμών εμπιστοσύνης με την κοινωνία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο αφορά όλους τους μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, η Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους απόφοιτους με τον υψηλότερο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος είναι πάνω από 18, σε κάθε ένα από τα 1.550 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. 
Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΜΩΝ   & ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
10:00 – 13:00

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

09:00 – 13:00

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

28ης  Οκτωβρίου 40, Κατερίνη    

                                                                        e-mail: press@pieria.pkm.gov.gr
                                                                         ιστοσελίδα: www.pkm.gov.gr

                                                                        Κατερίνη, 5 Νοεμβρίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε εξέλιξη είναι οι παρεμβάσεις των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της- που καλύπτει περισσότερα από 350 χλμ- που θα διευκολύνουν τις ασφαλείς  μετακινήσεις τόσο των  πολιτών  όσο και των  επισκεπτών της Πιερίας.Πρόκειται για παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και αφορούν αποκατάσταση οδοστρώματος από Βρύα προς Ελατοχώρι και από Σβορώνο έως Νεοκαισάρεια, καθαρισμό ερεισμάτων από Βρύα προς Ελατοχώρι και  επανατοποθέτηση στηθαίων και σημάτων στην 1η Π.Ε.Ο. από Αιγίνιο προς Μεγάλη Γέφυρα. Άλλωστε, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι εργασίες για τη διαγράμμιση διαβάσεων σε πολυσύχναστα σημεία στην Περίσταση με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφαλή  διέλευση των πεζών αλλά και η βαφή κρασπέδων στην ίδια περιοχή  καθώς και η βαφή κιγκλιδωμάτων γεφυρών στην 13η Π.Ε.Ο. στο ύψος της Πέτρας.Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και με τη μικρότερη δυνατή όχληση για τους διερχόμενους τις προγραμματισμένες εργολαβίες με γνώμονα την ασφάλεια των διερχομένων  και την τουριστική ανάπτυξη της περ